CONDIȚII DE ACHIZIȚII KEUNE HAIRCOSMETICS MANUFACTURING B.V. VERSION 12.2020

Keune Haircosmetics B.V. Koningsweg 15 3762 EA Soest

www.keune.com info@keune.com 

Mai multe detalii de contact

Nu sunteți furnizor, ci client Keune? Citiți Termenii și condițiile generale pentru consumatori aici:

PARTEA A - GENERAL 1 - Definiții

1.1 Următoarele definiții sunt utilizate în acești termeni și condiții:

Client: entitatea menționată mai sus, inclusiv toate entitățile juridice afiliate cu aceasta din când în când, conform articolului 2:24b din Codul civil olandez. Furnizor: cealaltă parte a Clientului, care este în măsură să furnizeze Prestația. Acord: orice acord între Client și Furnizor referitor la Performanță. Performanță: produsele și/sau serviciile care urmează să fie livrate de către Furnizor, acordarea dreptului de utilizare și rezultatele aferente acestor livrări (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală), sau o combinație a acestora, toate acestea incluzând activitățile care vizează livrarea de Performanța, materialele și documentația.

2 - Dispoziții generale

2.1 Aceste condiții se aplică tuturor Performanțelor care urmează să fie efectuate de către Furnizor în beneficiul Clientului, inclusiv procesului de cotație și negociere aferentă acestora și comenzilor plasate. 2.2 Aceste condiții constau în: Partea A - General; Partea B - Muncă flexibilă; Partea C - Servicii de facilitate; Partea D - TIC; Partea E - Logistica; Partea F - Executarea lucrărilor, lucrărilor de instalare tehnică și/sau întreținere. 2.3 Partea A (generală) se aplică întotdeauna, cu înțelesul că uneori se face o distincție între furnizarea de produse și servicii. Părțile B până la F se aplică în plus față de Partea A și se aplică numai dacă Clientul achiziționează serviciile în cauză. În cazul oricăror neconcordanțe între Partea A și oricare dintre celelalte părți, prevederile celeilalte părți vor prevala pentru serviciul relevant la care se referă partea respectivă. 2.4 În cazul în care Clientul este format din mai multe companii care achiziționează Servicii de la Furnizor, se vor stabili relații separate între Furnizor, pe de o parte, și Clienții individuali în cauză, pe de altă parte. Aceasta implică faptul că drepturile și obligațiile Furnizorului, așa cum sunt descrise în aceste condiții, se referă numai la livrarea Prestației către Clientul respectiv și relația dintre Furnizor și Clientul individual. 2.5 Orice termeni și condiții generale sau condiții de sucursală utilizate de Furnizor nu se aplică, chiar dacă sunt menționate în e-mailuri, facturi sau alte documente (digitale). 2.6 Abaterile de la și/sau modificările la aceste Condiții de achiziție trebuie convenite în mod expres în scris 2.7 Toate părțile vor finanța în totalitate orice investiții, chiar dacă nu se stabilește nicio relație între Furnizor, pe de o parte, și Client, pe de altă parte. 2.8 Clientul nu poate fi niciodată obligat să cumpere un anumit volum minim sau să cumpere oricare dintre Performanțele Furnizorului în mod exclusiv

3 - Formarea Acordului și modificări

3.1 Fiecare ofertă a Furnizorului este gratuită și are o perioadă de valabilitate de cel puțin șase luni, cu excepția cazului în care este menționată o perioadă mai lungă în ofertă. 3.2 În cazul în care confirmarea comenzii Furnizorului se abate de la comanda sau comanda inițială, Clientul va fi obligat numai după ce a acceptat în mod expres abaterea în scris. 3.3 Clientul are dreptul de a modifica scopul și/sau calitatea Performanței care urmează să fie livrate prin intermediul unei notificări către Furnizor. În cazul în care o modificare, în opinia Furnizorului, are consecințe asupra prețului fix convenit și/sau a timpului de livrare, acesta este obligat, înainte de a efectua modificarea, să informeze Clientul despre aceasta în scris cât mai curând posibil. Dacă aceste consecințe asupra prețului și/sau termenului de livrare sunt, în opinia Clientului, nerezonabile, părțile se vor consulta în acest sens. Orice modificare care rezultă din aceste consultări va fi convenită în scris." 3.4 Furnizorul nu poate face sau efectua nicio modificare în ceea ce privește Performanța fără acordul prealabil scris al Clientului 4 - Preturi

4.1 Toate prețurile sunt exprimate în euro și fără TVA. Cu excepția cazului în care se convine altfel, prețurile includ toate costurile legate de performanță și obligațiile Furnizorului, cum ar fi, de exemplu, taxele, taxele și cheltuielile de călătorie și cazare ale Furnizorului. 4.2 Furnizorul garantează că prețurile, așa cum sunt aplicate de acesta față de Client, nu depășesc sau cu greu depășesc prețurile de vânzare ale performanțelor calitativ echivalente ale altor furnizori. 4.3 Prețul convenit este fix și nu poate fi majorat unilateral de către Furnizor decât dacă o creștere a prețului a fost convenită în mod explicit în scris.

5 - Lucrari suplimentare

5.1 Costurile suplimentare sau munca suplimentară nu vor fi eligibile pentru compensare decât dacă apar din dorințe suplimentare ale Clientului sau din circumstanțe care ar trebui să fie în mod rezonabil pe cheltuiala și riscul Clientului. Lucrările pe care Furnizorul ar fi putut sau ar fi trebuit să le prevadă că ar fi necesare pentru a livra Prestația în conformitate cu specificațiile convenite nu vor fi considerate lucrări suplimentare. 5.2 În cazul în care Furnizorul este de părere că vor exista lucrări suplimentare care sunt eligibile pentru compensare, el va informa Clientul în scris,cât mai curând posibil și va emite o ofertă scrisă, care va specifica un preț fix, precum și un timp pentru finalizarea lucrărilor suplimentare. 5.3 Furnizorul nu va începe efectuarea lucrărilor suplimentare înainte să fi aprobat în scris de catre Client. Oferta scrisă este aceea la care se face referire în paragraful anterior. Lucrările suplimentare sunt, de asemenea, supuse acestor condiții.

6 - Livrarea Performanței (general)

6.1 Furnizorul va livra Prestația la locația convenită și la ora convenită sau în perioada(e) convenită(e). 6.2 De îndată ce Furnizorul știe sau se așteaptă că Prestația nu poate fi livrată la momentul convenit sau în perioada convenită, Furnizorul va informa imediat Clientul cu privire la cauza, consecințele și măsurile posibile pentru limitarea întârzierii și a oricăror daune. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor Clientului. 6.3 Cu excepția cazului în care s-a convenit în mod explicit altfel, în scris, Furnizorul nu are dreptul de a livra în părți. 6.4 Furnizorul renunță la drepturile și puterile conferite Furnizorului în temeiul dreptului de reținere.

7 - Livrarea produselor

7.1 Acest articol 7 se aplică numai dacă și în măsura în care Performanța constă în livrarea de produse 7.2 Transportul produselor care urmează să fie livrate de către Furnizor la locația convenită se va face pe cheltuiala și riscul Furnizorului, inclusiv orice taxe (de import) și alte obligatii, decât dacă se convine altfel de ambele părți. 3 Toate produsele trebuie să fie ambalate corespunzător și asigurate astfel încât, prin transportul normal, să ajungă în stare bună la destinație. Clientul are dreptul de a cere de la Furnizor ca ambalajul și materialul de ambalare furnizat de acesta să fie îndepărtat gratuit. 7.5 Imediat ce produsele livrate de Furnizor au fost livrate la locația convenită și au fost acceptate de către Client, Clientul devine proprietarul bunurilor. Dacă plata produselor se face înainte de livrare, acesta va deveni proprietarul produselor de îndată ce plata a fost efectuată. 7.6 Furnizorul își asumă riscul de deteriorare sau pierdere a produselor până în momentul acceptării de către Client sau, dacă aceasta este într-un moment ulterior, până în momentul livrării efective a mărfii la locul de livrare convenit. Riscul nu va trece către Client atâta timp cât Furnizorul nu și-a îndeplinit (în totalitate) obligațiile de livrare.

8 - Furnizare de servicii

8.1 Acest articol 8 se aplică numai dacă și în măsura în care Prestația constă în furnizarea de servicii 8.2 Furnizorul garantează că serviciile care urmează să fie furnizate Clientului vor fi efectuate într-o manieră competentă, în conformitate cu cea mai recentă stare a tehnicii și fără întrerupere. 8.3 Furnizorul este responsabil și va avea grijă de resursele, angajații și/sau terții care vor fi apelați pentru serviciile care urmează să fie furnizate. 8.4 Angajații detașați de Furnizor în legătură cu serviciile care urmează să fie prestate trebuie să aibă calificările, experiența și cunoștințele adecvate, precum și diplomele sau acreditarea uzuale și/sau obligatorii legal. Clientul poate stabili cerințe suplimentare sau specifice pentru angajații desfășurați de Client, cum ar fi, de exemplu, prezentarea unui Certificat de bună conduită. 8.5 În cazul în care un angajat nu este în măsură sau, în opinia rezonabilă a Clientului, este inadecvat să desfășoare activitățile care urmează să fie desfășurate în legătură cu performanța, Furnizorul va asigura înlocuirea în timp util și adecvată a acelui angajat, fără nicio creștere a valorii convenite. tarife sau comision.

9 - Acceptare

9.1 Dacă Clientul solicită acest lucru, Furnizorul va oferi (părți din) Performanța spre aprobare (acceptare) și va coopera pe deplin în acest sens. 9.2 Chiar și după acceptare, Prestația trebuie să respecte în continuare articolul 10.1. 9.3 Produsele sau materialele respinse vor fi la dispoziția Furnizorului. În cazul în care Furnizorul nu colectează produsele respinse într-un termen rezonabil stabilit de Client, aceste produse pot fi returnate sau distruse de către Client pe cheltuiala și riscul Furnizorului.

10 - Calitate

10.1 Furnizorul garantează că: a. Performanța îndeplinește caracteristicile promise, specificațiile și condițiile convenite și/sau desene, mostre, modele și/sau alte date aprobate de Client; b. Performanța îndeplinește cerințele de soliditate, calitate și mediu care trebuie impuse acesteia și este lipsită de defecte, precum și de drepturi ale terților; c. Performanța respectă reglementările aplicabile din industrie, legile și reglementările aplicabile și cerințele de siguranță și este adecvată scopului pentru care este destinată Performanța d. are calitatea, certificările, expertiza și experiența necesare pentru a putea implementa Acordul într-o manieră de înaltă calitate. 10.2 Furnizorul garantează că au fost furnizate toate articolele și informațiile relevante, inclusiv documentația, piese, materiale auxiliare, accesorii, unelte, piese de schimb, instrucțiuni de utilizare și manuale de instrucțiuni. Clientul poate folosi și reproduce informațiile astfel furnizate pentru uz propriu. 10.3 În cazul în care Performanța nu respectă articolul 10.1, Furnizorul va repara sau înlocui imediat sau va remedia defectul sau deficiența pe cheltuiala Clientului, la discreția Clientului și fără a prejudicia celelalte drepturi ale Clientului. 10.4 În cazul în care Furnizorul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul prezentului articol sau nu o face pe deplin sau în mod corespunzător, Clientul are dreptul după un termen rezonabil, pe cheltuiala Furnizorului, fie el însuși, fie prin intervenția unui terț angajat de acesta. , pentru a înlocui sau repara Performanța livrată. 10.5 Clientul poate invoca Articolul 10.1 într-o perioadă care, având în vedere natura Prestației, este rezonabilă, dar nu mai puțin de o perioadă de doi ani de la livrarea și acceptarea Prestației. Secțiunile 6:89 și 7:23 din Codul civil olandez nu se aplică.

11 - Disponibilitatea pieselor de schimb și de service

11.1 Furnizorul garantează disponibilitatea pieselor de schimb și de service necesare pentru repararea și întreținerea Performanței livrate la prețuri rezonabile și reducere obișnuită timp de cel puțin 10 (zece) ani de la ultima livrare a Prestației conform Contractului.

12 - Furnizare de informați și verificare

12.1 La cererea Clientului, Furnizorul va furniza, în forma și frecvența prescrise de Client, toate informațiile și rapoartele pe care Clientul le consideră relevante în contextul (execuției) Acordului. 12.2 Clientul are dreptul de a solicita o declarație din partea contabilului extern al Furnizorului cu privire la acuratețea și caracterul complet al sumelor facturate Clientului sau alte informații furnizate de Furnizor Clientului. 12.3 Clientul are dreptul de a investiga performanța și calitatea Performanței și conformitatea cu acordurile încheiate și condițiile aplicabile în acest sens. Furnizorul va împrumuta Clientului și oricărui auditor calificat angajat de Client pentru audit fiecare asistență în acest sens și va implementa orice puncte de îmbunătățire găsite pe cheltuiala sa.

13 - Facturare și plată

13.1 Furnizorul are dreptul de a factura după livrarea și acceptarea Prestației livrate. Facturarea parțială sau prealabilă este permisă numai după acordul scris al Clientului. 13.2 Facturarea are loc în modul prescris de Client și trebuie să îndeplinească cerințele legale. Fiecare factură indică numărul de achiziție sau de comandă și este furnizată cu o descriere a Performanței livrate la care se referă factura și alte informații solicitate de Client. 13.3 Plata sumelor datorate de Client va avea loc în termen de 60 de zile de la primirea facturii de către Client și de la acceptarea Prestației facturate, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel în scris. 13.4 Clientul are dreptul de a cere Furnizorului să ofere garanții (cum ar fi furnizarea unei garanții bancare) pentru îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul Contractului. 13.5 Clientul și companiile afiliate cu Clientul au dreptul de a compensa pretențiile lor față de Furnizor cu pretențiile Furnizorului față de Client sau companii afiliate Clientului. 13.6 Neplata de către Client a unei facturi pe motivul unei inexactități substanțiale clare a acelei facturi sau al inadecvării Prestației facturate nu dă Furnizorului dreptul de a suspenda sau de a înceta executarea acesteia. 13.7 Plata de către Client nu implică renunțarea la vreun drept care revine Clientului sau acceptarea Prestației furnizate de Furnizor.

14 - Reglementări de amplasare

14.1 În cazul în care Furnizorul desfășoară activități într-o locație a Clientului, Furnizorul va respecta instrucțiunile, reglementările (statutare) și regulile de locuit și comportament aplicabile locației. În derularea Contractului, Furnizorul va lua toate măsurile de siguranță care, având în vedere natura Contractului și conform standardelor general acceptate în sector, sunt necesare și/sau obligatorii.

15 - Răspundere și asigurări

15.1 În ceea ce privește răspunderea, părțile aderă la prevederile Codului civil. 15.2 Furnizorul va despăgubi Clientul împotriva tuturor pretențiilor și daunelor în legătură cu livrarea Prestației de către Furnizor, orice deficiență în îndeplinirea obligațiilor Furnizorului față de Client și/sau orice act ilegal al Furnizorului. 15.3 Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, Furnizorul va menține, pe durata Contractului, o asigurare de răspundere civilă adecvată, care asigură o acoperire minimă de cinci milioane de euro per eveniment. La prima solicitare a Clientului, Furnizorul va furniza Clientului o copie a poliței de asigurare.

16 - Răspunderea în lanț și abordarea juridică a construcțiilor simulate în prestarea de servicii

16.1 În derularea Contractului, Furnizorul va respecta legile și reglementările aplicabile și orice contract colectiv de muncă aplicabil în ceea ce privește angajații săi. Furnizorul înregistrează toate contractele privind condițiile de angajare pentru îndeplinirea Prestației într-o manieră clară și accesibilă. 16.2 La cerere, Furnizorul va oferi acces la aceste contracte de condiții de muncă autorităților competente și/sau Clientului și va coopera la verificări, audituri sau validare salarială, toate acestea în măsura în care acest lucru este permis de lege. 16.3 Furnizorul se obligă față de Client: a. să furnizeze Clientului o copie a declarațiilor curente privind comportamentul de plată la Administrația Fiscală și Vamală la prima solicitare a Clientului; b. să respecte cu strictețe toate instrucțiunile din partea Clientului, inclusiv cele referitoare la identificarea angajaților angajați de Client la Client de către Furnizor și să le impună angajaților relevanți. 16.4 Furnizorul este obligat să impună obligațiile incluse în Articolele 16.1, 16.2 și 16.3 în totalitate tuturor părților cu care încheie contracte în scopul executării Contractului. 16.5 În cazurile care urmează să fie stabilite de Client, Clientul este autorizat să rețină acea parte din taxa convenită aferentă impozitului pe salarii, impozitului pe cifra de afaceri și primelor sociale din sumele datorate de Client și să le plătească într-un cont blocat pentru a fi păstrate. de către Furnizor în sensul Actului de răspundere secvențială (cont G). 16.6 Furnizorul despăgubește Clientul împotriva pretențiilor din partea terților legate de nerespectarea de către Furnizor a oricărei obligații față de angajații săi, Client sau autoritățile fiscale.

17 - Proprietatea materialelor

17.1 Toate materialele, matrițele, software-ul, codurile sursă, desenele (funcționale, tehnice și de design), textele, descrierile, documentația (tehnică), datele (administrative) și altele asemenea referitoare la Performanță sunt proprietatea Clientului și vor fi stocate cu grijă de către Furnizor pentru o perioadă de cinci ani, sau mai mult decât este cerut de reglementările legale aplicabile. La prima solicitare a Clientului, Furnizorul va preda sau distruge materialele mentionate anterior. După expirarea perioadei menționate anterior, părțile vor stabili în consultare ce urmează a fi făcut cu aceste materiale.

18 - Drepturi de proprietate intelectuală

18.1 Toate drepturile de proprietate intelectuală care apar în contextul Performanței (care includ, de asemenea, modele, imagini, desene, schițe, modele și oferte) revin Clientului în momentul creării lor, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod explicit altfel în scris. În măsura în care prevede legea, Furnizorul va transfera aceste drepturi Clientului la prima solicitare, transfer care este prin prezenta acceptat. În măsura în care este necesar un alt act pentru transferul acestor drepturi, Furnizorul autorizează în mod irevocabil Clientul să întocmească un astfel de act și să-l semneze în numele Furnizorului. Transferul drepturilor de proprietate intelectuală la care se face referire în acest articol implică și renunțarea la drepturile de personalitate în măsura permisă de lege. 18.2 În măsura în care Performanța include drepturi de proprietate intelectuală (sau drepturi comparabile) care erau deja învestite Furnizorului sau licențiatorilor săi la începutul Acordului și, prin urmare, nu au fost create în mod special în beneficiul Clientului, Furnizorul acordă prin prezenta Clientului, în mod gratuit, o (sub)licență neexclusivă, la nivel mondial, irevocabilă, nelimitată, transferabilă și perpetuă cu privire la aceste drepturi. 18.3 Furnizorul despăgubește Clientul împotriva tuturor pretențiilor legate de încălcarea oricărui drept al unei terțe părți cu privire la Prestația livrată. 18.4 În cazul în care se stabilește în instanță sau în afara instanței că utilizarea (părților) Prestației încalcă drepturile terților, Furnizorul va, pe cheltuiala sa și la alegerea Clientului: a. să obțină dreptul Clientului de a continua să utilizeze Performanța; b. înlocuiți partea care încalcă Performanța cu o altă parte, care nu încalcă; sau c. modifica Performanța, cu respectarea cuvenită a cerințelor și specificațiilor stabilite de Client, astfel încât încălcarea să înceteze. 18.5 Orice modificare și/sau înlocuire în legătură cu articolul 18.4 nu poate avea ca rezultat restricționarea posibilităților de utilizare a (părți ale) Prestației de către Client. În cazul în care Furnizorul nu reușește să realizeze una dintre soluțiile menționate mai sus, Furnizorul va retrage Prestația și va despăgubi Clientul pentru preț pe baza noii valori actuale, toate acestea fără a prejudicia celelalte drepturi ale Clientului. . 18.6 Furnizorului nu i se permite să utilizeze mărci comerciale, nume comerciale și logo-uri ale Clientului sau companiilor afiliate Clientului fără acordul prealabil scris al Clientului.

19 - Secretul și manipularea datelor (personale).

19.1 Furnizorul va respecta confidențialitatea cu privire la informațiile, specificațiile, desenele, know-how-ul și alte date care provin de la Client, a căror natură confidențială este cunoscută sau ar trebui să fie cunoscută de acesta. Furnizorului nu i se permite să pună datele menționate mai sus la dispoziția unei terțe părți în nici un fel sau să le folosească el însuși altfel decât în ​​legătură cu Acordul. Furnizorul va impune această obligație personalului său și terților angajați de acesta. 19.2 Furnizorului i se permite doar să facă publicitate sau să facă publicitate faptului că Furnizorul furnizează produse sau prestează servicii pentru Client sau să folosească Clientul ca referință după ce a primit permisiunea explicită scrisă din partea Clientului. Clientul are dreptul de a retrage permisiunea acordată. 19.3 În cazul în care Furnizorul utilizează, colectează și/sau înregistrează date cu caracter personal în cadrul Performanței, Furnizorul va respecta toate legile și reglementările (europene) aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal. La prima solicitare a Clientului, Furnizorul va semna un acord de procesare de la Client pentru a garanta acest lucru. 19.4 Toate datele utilizate, colectate și/sau înregistrate de Furnizor în cadrul Performanței sunt și vor rămâne în orice moment proprietatea Clientului și vor fi protejate în mod adecvat de către Furnizor împotriva pierderii, dezvăluirii sau prelucrării ilegale. Furnizorul va furniza aceste date Clientului la prima solicitare in formatul dorit de Client. Furnizorului nu i se permite să modifice aceste date, să le folosească (altul decât în ​​legătură cu executarea Acordului), să le distrugă sau să le furnizeze oricărei terțe părți, fără acordul prealabil al Clientului.

20 - Forță majoră

20.1 În caz de forță majoră (temporară), Furnizorul va fi eliberat (temporar) de obligațiile care îi revin în temeiul Contractului. În cazul în care situația de forță majoră nu a încetat în termen de trei săptămâni, Clientul are dreptul de a dizolva sau de a anula Contractul. În acest caz, Furnizorul nu are dreptul la compensarea sau anularea prestațiilor deja livrate. 20.2 Termenul „forță majoră” nu va fi în orice caz înțeles ca incluzând neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere de către o terță parte a obligațiilor sale față de Furnizor; boala, nepotrivirea sau lipsa personalului Furnizorului sau a terților angajați de Furnizor; și greve.

21 - Termen, anulare, dizolvare și reziliere.

21.1 Cu excepția cazului în care părțile au convenit în mod explicit în scris asupra unui contract pe durată determinată sau au convenit asupra unei alte perioade de preaviz decât cea menționată mai jos, Clientul are dreptul de a rezilia Contractul (în mod prematur) sub rezerva unei perioade de preaviz de o lună, fără ca Furnizorul având dreptul la orice compensație. 21.2 În cazul în care desfășurarea Performanței ca urmare a Covid-19 (sau a unei variante de Covid-19 sau a oricărei alte epidemii) și/sau prin măsurile impuse de autorități în legătură cu aceasta nu poate avea loc sau nu poate fi realizată conform intenției la încheierea Contractului și/sau plasarea comenzilor relevante, Clientul are dreptul de a anula Acordul și/sau comenzile relevante în mod gratuit, fără ca Furnizorul să aibă dreptul la despăgubiri. 21.3 În cazul a. Furnizorul nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul Acordului (sau al acestor Condiții), iar Furnizorul, după ce a fost avertizat în scris, nu își îndeplinește obligația(ele) într-o perioadă rezonabilă de timp, așa cum este prevăzut în avertismentul relevant; sau b. preluarea (părții) a activității Furnizorului Cu efect imediat și fără a fi necesară intervenția judiciară și fără ca Clientul să fie obligat să plătească vreo despăgubire, Clientul are dreptul fie de a suspenda îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul Contractului, fie de a dizolva acordului, fie în totalitate, fie în parte. Acordul sau să dizolve sau să notifice rezilierea Acordului în totalitate sau în parte, la discreția Clientului. În toate cazurile, Clientul are dreptul să taxeze Furnizorul pentru toate daunele suferite și costurile suportate de Client. 21.4 Fiecare dintre părți are dreptul de a rezilia Contractul în întregime sau parțial cu efect imediat, fără a fi obligată la plata vreunei compensații, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți dacă: a. celeilalte părți i se acordă un moratoriu sau este declarată în stare de faliment; b. cealaltă parte își încetează activitățile comerciale sau își lichidează angajamentul.

22 - Consecințele rezilierii

22.1 În cazul rezilierii totale sau parțiale a Contractului, indiferent de cauză, Furnizorul: a. furnizați Clientului, la cerere, date, documente și/sau materiale deja dezvoltate de Furnizor în temeiul Contractului și orice date necesare dezvoltării ulterioare a acestuia; b. își împrumută cooperarea deplină la transferul lucrării efectuate de Furnizor în temeiul Contractului către Client sau către o terță parte desemnată de către Client, astfel încât continuitatea acesteia să fie garantată c. la cererea Clientului, să continue livrarea Prestației în aceleași condiții ca cele prevăzute în Contract timp de până la șase luni de la încheierea Contractului, astfel încât să fie garantat un transfer corespunzător.

23 - Alte prevederi

23.1 Clientul poate solicita Furnizorului să utilizeze un instrument TIC pentru solicitarea de oferte, procesarea comenzilor sau transmiterea facturilor, pentru care Furnizorul își va acorda cooperarea fără a percepe costuri suplimentare. 23.2 Furnizorului nu i se permite să transfere drepturi și obligații care decurg din orice acord cu Clientul în totalitate sau parțial către o terță parte sau să le gaje, fără acordul prealabil scris al Clientului. 23.3 Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestor condiții, Furnizorul are dreptul de a angaja terțe părți pentru furnizarea Prestației numai cu acordul scris al Clientului. Chiar și după obținerea consimțământului, Furnizorul rămâne întotdeauna pe deplin răspunzător și responsabil pentru îndeplinirea (la timp și corect) a tuturor obligațiilor Furnizorului față de Client. 23.4 Dacă Clientul are dreptul de a impune o penalitate Furnizorului, indiferent de motiv, această penalizare nu va înlocui niciodată alte drepturi ale Clientului, cum ar fi dreptul la despăgubiri sau dreptul la executare. 23.5 În cazul în care orice prevedere din aceste condiții sau orice Acord este nulă sau inaplicabilă în conformitate cu prevederile obligatorii aplicabile, aceasta nu va afecta valabilitatea prevederilor rămase.

24 - Legea aplicabilă și litigii

24.1 Acești termeni și condiții și orice Acord vor fi guvernate de legea olandeză. Aplicabilitatea Convenției de la Viena privind contractele de vânzare de mărfuri este exclusă. 24.2 Orice dispută între Furnizor și Client va fi înaintată spre soluționare instanței competente din districtul în care se află Clientul.

PARTEA B - MUNCĂ FLEXIBILĂ

Prevederile acestui capitol se vor aplica în plus față de Partea A a acestor Termeni și Condiții în cazul în care Furnizorul oferă Clientului forță de muncă flexibilă.

25 - Definiții

25.1 În această Parte B, următoarele definiții sunt utilizate în plus față de cele din articolul 1: Flexworker: Persoana fizică, care este înregistrată la Furnizor pentru a obține muncă temporară și încheie un acord (de angajare sau de agenție) cu Furnizorul pentru a efectua temporar. lucra pentru Client.

26 - Management și supraveghere

26.1 Clientul va depune toate eforturile în privința Flexworker-ului pentru a supraveghea sau a direcționa munca efectuată de Flexworker, pe baza misiunii acordate Furnizorului.

27 - Cerințe și înlocuire Flexworker

27.1 Furnizorul garantează că munca sa va fi efectuată într-o manieră competentă și va angaja întotdeauna Clientului Flexworkers competenți, care îndeplinesc profilurile de muncă aplicabile ale Clientului. 27.2 Furnizorul se va asigura că fiecare Flexworker respectă toate cerințele și permisele statutare pentru a putea presta munca în mod legal în Țările de Jos. Furnizorul declară în mod explicit prin prezenta că se va conforma cu obligațiile care îi revin în conformitate cu Legea Olandeză de Identificare Obligatorie (WID) și Legea privind cetățenii străini (angajare) (WAV). Furnizorul va despăgubi Clientul împotriva tuturor pretențiilor legate de neîndeplinirea de către Furnizor a obligațiilor menționate în prezentul articol 27.2. 27.3 Furnizorul va solicita Flexworkers să respecte instrucțiunile Clientului și regulile interne aplicabile. 27.4 Furnizorul va aranja imediat înlocuirea unui Flexworker la cererea Clientului dacă Clientul nu este mulțumit de performanța, caracteristicile sau conduita Flexworker-ului relevant. 27.5 Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris și fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestor condiții, Clientul poate rezilia furnizarea unui Flexworker în orice moment, sub rezerva unei perioade de preaviz de (i) o zi dacă Flexworker lucrează pe baza a unui contract de muncă temporară și (ii) o săptămână în toate celelalte cazuri. 27.6 Părțile vor stabili separat în scris condițiile pentru încheierea unei relații de muncă directe de către Client cu un Flexworker, în caz contrar, Clientul nu va fi obligat să plătească Furnizorului nicio taxă atunci când intră într-o relație de muncă directă cu un Flexworker.

28 - Cerințe suplimentare Furnizor

28.1 Pe durata Acordului, Furnizorul: a. înregistrată în registrul comerțului al Camerei de Comerț ca societate care furnizează forță de muncă sub unul dintre următoarele coduri SBI: 78201 (Agenții de angajare temporară), 78203 (Job pools) sau 7830 (Payrolling); și b. certificat în conformitate cu NEN4400 și va furniza Clientului, la prima cerere, o copie a certificatului

29 - Monitorizare și administrare

29.1 Pentru fiecare Flexworker plasat, Furnizorul, cu respectarea cuvenită a legilor și reglementărilor aplicabile: a. să asigure o verificare meticuloasă și o înregistrare a detaliilor personale ale Flexworkers, inclusiv diplomele, numărul și perioada de valabilitate a certificatului de identificare, permisul de ședere valabil și permisul de muncă (pentru Flexworkers de origine non-olandeză), înregistrarea care va fi, dacă este necesar, transparent pentru Client și/sau autoritățile de supraveghere; b. efectuează o verificare intermediară a performanței Flexworker-ului; c. efectuarea unei verificări finale după finalizarea Aprovizionării pentru a verifica dacă Flexworker a îndeplinit cerințele convenite; d. înainte de expirarea termenului prestabilit pentru Furnizarea Flexworkerului, contactați Clientul în legătură cu data finală definitivă. 29.2 În orice caz, Clientul va verifica cu Clientul în prima zi lucrătoare a Flexworker-ului dacă, pe baza persoanei, a cărții sale de identitate și a informațiilor primite de la Furnizor, persoana corectă a raportat Furnizorului. 29.3 Furnizorul va ține evidența declarațiilor menționate la paragraful 1 litera (a) din prezentul articol. Aceste copii vor fi păstrate pentru Client, cu respectarea termenului legal de păstrare. La prima solicitare a Clientului, Furnizorul va face aceste înregistrări transparente pentru Client și/sau autoritățile de supraveghere.

PARTEA C - SERVICII DE FACILITARE

Prevederile din acest capitol se aplică în plus față de Partea A a acestor Termeni și Condiții în cazul în care Clientul achiziționează Servicii Facility de la Furnizor.

30 - Instrumente și utilizare a spațiilor

30.1 Instrumentele, materialele, mașinile și alte materiale, mașini și alte ajutoare necesare în legătură cu performanța sunt responsabilitatea Furnizorului. Acestea pot fi utilizate numai dacă Clientul a fost de acord cu acest lucru în scris. Utilizarea se face pe cheltuiala și riscul Furnizorului. 30.2 Înainte de începerea Contractului, părțile vor conveni asupra utilităților și încăperilor Clientului pe care Furnizorul le poate folosi. Furnizorul trebuie să păstreze curate încăperile pe care le folosește.

PARTEA D - TIC

Prevederile acestei Părți D se vor aplica suplimentar Părții A a prezentelor Condiții dacă TIC face parte din Performanță.

31 - Definiții

31.1 În această Parte D, următoarele definiții sunt utilizate în plus față de definițiile incluse în articolul 1: Test de acceptare: Procedura (de testare) prin care se poate demonstra că Echipamentul și Software-ul fiecare separat, în coerență reciprocă și în legătură cu alte echipamente și software care urmează să fie utilizate de către Client, funcționează în conformitate cu specificațiile convenite, scopul propus. și celelalte cerințe prevăzute în acord. Software: întregul software standard și personalizat cu versiuni noi și/sau îmbunătățite însoțitoare. Software personalizat: software-ul creat în legătură cu sau ca urmare a unui acord între Client și Furnizor, inclusiv (i) software sau software care urmează să fie dezvoltat și/sau adaptat de către Furnizor în beneficiul Clientului și (ii) modificări și/sau completări la Software-ul standard, inclusiv documentația asociată, materialele, codurile obiect și codurile sursă. Software standard: software cu documentația și materialele însoțitoare, așa cum este descris în Acord, care nu a fost dezvoltat sau adaptat în mod specific de către Furnizor în beneficiul Clientului. Documentație: toate manualele de utilizare, de operare și tehnice, diagrame de flux, descrieri și alte documente necesare sau utile pentru implementarea, utilizarea, înțelegerea și întreținerea Echipamentelor și Software-ului. Echipament: Echipamentul sau hardware-ul care urmează să fie furnizat de către Furnizor Clientului, inclusiv documentația însoțitoare și materialele pe care sau în legătură cu care Software-ul trebuie să fie implementat și trebuie să funcționeze de către Furnizor. Licență: Dreptul Clientului de a utiliza Software-ul în conformitate cu prevederile Acordului. 31.2 „Performanță”, așa cum este definită în articolul 1, este, de asemenea, înțeleasă în această Parte D ca fiind echipamente și software, dacă și în măsura în care acestea sunt furnizate de Furnizor.

32 - Livrare

32.2 Concomitent cu livrarea software-ului Bespoke, Furnizorul va transfera către Client suporturi de informații cu coduri sursă și obiect, Documentație (inclusiv o elaborare detaliată a specificațiilor tehnice) și alte materiale referitoare la software-ul Bespoke de facto și în (intelectuale). ) proprietate.

33 - Documentare

33.1 Documentația care va fi furnizată de Furnizor va oferi o descriere corectă, completă și detaliată a Echipamentului și/sau Software-ului care urmează să fie furnizat de către Furnizor și a întreținerii acestora. Documentația este potrivită pentru a permite utilizatorilor să utilizeze cu ușurință Echipamentul și/sau Software-ul în întregime și să le întrețină sau să le întrețină. În plus, Documentația trebuie întocmită atât în ​​limba engleză, cât și în limba țării în care se află Clientul. 33.2 În cazul în care Clientul constată că Documentația furnizată este incompletă, incorectă sau depășită, Furnizorul va înlocui, modifica sau adapta Documentația la prima solicitare a Clientului și pe cheltuiala sa. 33.3 Clientul poate reproduce Documentația pentru uz propriu.

34 - Calitate

34.1 În plus față de Articolul 10.1, Furnizorul garantează că: a. Software-ul și echipamentele funcționează și sunt adecvate scopului; b. Software-ul și Echipamentele sunt lipsite de defecte și nu conțin elemente străine (cum ar fi bombe logice, uși din spate, viruși sau viermi); c. Software-ul și Echipamentul funcționează eficient, corespunzător și, dacă Software-ul și Echipamentul au fost furnizate de Furnizor, în mod interdependent; d. Software-ul și echipamentele continuă să îndeplinească cerințele, proprietățile și specificațiile convenite și promise chiar și în timpul sarcinilor de vârf; e. Software-ul și Echipamentele vor (continua) să funcționeze pe deplin și fără investiții suplimentare cu rețeaua, sistemul, software-ul și echipamentele Clientului.

35 - Securitate și continuitate

35.1 Furnizorul se va asigura că Performanța îndeplinește cerințele de securitate care pot fi stabilite în mod rezonabil pentru aceasta și cerințele de securitate stabilite de Client. 35.2 La cererea Clientului, Furnizorul va depune versiunile relevante ale Software-ului sub formă de cod sursă împreună cu toate materialele necesare pentru instalare și implementare, pentru înțelegerea compoziției și structurii Software-ului și pentru întreținerea Software-ului cu o terță parte independentă („Agentul”). Agentul va furniza Clientului materialele menționate mai sus în mod gratuit și fără condiții suplimentare dacă Furnizorului i se acordă un moratoriu asupra plăților, dă faliment sau nu își îndeplinește obligațiile și Clientul are dreptul de a rezilia Contractul pe această bază. 35.3 Dacă și în măsura în care Performanța constă în furnizarea de „Software ca serviciu (SaaS), Furnizorul va asigura facilități de backup adecvate pentru datele Clientului care sunt colectate folosind sau în SaaS. În plus, Furnizorul va permite Clientului să stocheze aceste date de pe site-ul sau interfața Furnizorului într-un format care urmează să fie determinat de Client pentru a-și realiza propriile copii de rezervă.

36 - Acceptare

36.1 Înainte de livrarea și/sau instalarea Performanței, părțile vor conveni asupra criteriilor de acceptare și a modului în care va avea loc Testul de Acceptare. 36.2 Clientul va efectua Testul de Acceptare într-o perioadă rezonabilă de timp după livrarea și/sau instalarea Performanței. Acceptarea Prestației de către Client va fi înregistrată în scris de către Client. Data înregistrării scrise va fi considerată ca dată de acceptare. 36.3 În cazul în care Clientul nu acceptă (părți din) Performanță, Clientul va notifica Furnizorul despre aceasta în scris, explicând motivele. Furnizorul va ajusta fără întârziere Performanța (părțile) neacceptate și o va oferi Clientului din nou spre acceptare. În cazul în care Clientul nu acceptă (în totalitate) Performanța nici atunci, Furnizorul este în stare de nerambursare. În acest caz, Clientul are dreptul de a dizolva sau de a rezilia Contractul în totalitate sau în parte, fără a aduce atingere celorlalte drepturi la care are dreptul Clientul.

37 - Întreținere

37.1 În cazul în care Clientul achiziționează întreținere de la Furnizor, Furnizorul se va ocupa de: a. repararea defecțiunilor în Performanță și înlăturarea defecțiunilor, atât preventiv cât și corectiv; și b. - în cazul întreținerii Software-ului, furnizarea de versiuni îmbunătățite și noi ale Software-ului. 37.2 Întreținerea va fi efectuată în așa fel încât să provoace cât mai puține piedici posibil pentru operațiunile de afaceri ale Clientului. Întreținerea va fi efectuată la locația Furnizorului, cu excepția cazului în care este necesar să se efectueze întreținerea la locația Clientului. 37.3 În cazul în care Clientul raportează Furnizorului o defecțiune sau o defecțiune în Performanță, Furnizorul va începe cât mai curând posibil și, ulterior, va lucra continuu și cu cea mai bună dedicare posibilă pentru remedierea defecțiunii sau înlăturarea defecțiunii. 37.4 Ajustările la Echipamente sau Software nu pot - în opinia Clientului - să afecteze negativ Performanța. Versiunile îmbunătățite și noi ale Software-ului trebuie să conțină cel puțin aceleași funcționalități ca cele convenite inițial. 37.5 Clientul nu este obligat să utilizeze o versiune nouă sau îmbunătățită a Software-ului. Furnizorul poate efectua întreținerea la cel puțin 7 ani de la livrarea și acceptarea Echipamentului și/sau Software-ului. 37.6 Costurile de executare a întreținerii Software-ului sunt incluse în costurile pe care Clientul le plătește Furnizorului pentru utilizarea Software-ului.

38 - Licență

38.1 În cazul în care Clientul dobândește o Licență, această Licență este acordată irevocabil de către Furnizor Clientului pentru perioada menționată în Acord. Dacă nu a fost convenit niciun termen specific pentru Licență, Clientul are dreptul perpetuu de a utiliza Software-ul pentru care a fost acordată Licența și acest drept nu poate fi reziliat. 38.2 Clientul are dreptul de a permite terților să utilizeze Licența dacă acest lucru este necesar sau util pentru realizarea lucrărilor pentru Client. În plus, Clientul are dreptul să transfere sau să dea în uz Licența unei companii afiliate. 38.3 Dacă Furnizorul nu reușește sau refuză să-și îndeplinească obligațiile în legătură cu Licența în condițiile pieței, Clientul are dreptul de a modifica sau de a modifica Software-ul Licențiat în scopuri de întreținere sau în alt mod. 38.4 Cu excepția cazului în care se convine explicit altfel în scris, dreptul de utilizare nu este legat de anumite echipamente, locații sau persoane. 38.5 Clientul are dreptul de a face copii ale Software-ului în scopuri de rezervă. În cazul unor calamități, aceste copii pot fi utilizate pentru instalațiile de rezervă ale Cumpărătorului sau ale terților angajați de Cumpărător în acest scop.

PARTEA E - LOGISTICA

Prevederile acestei Părți E se vor aplica în plus față de Partea A a prezentelor Condiții dacă Performanța constă exclusiv în servicii logistice.

39 - Condiții suplimentare

39.1 Dacă Prestația care urmează să fie furnizată de Furnizor constă în transportul de mărfuri pentru Client în Țările de Jos, se aplică Condițiile Generale de Transport 2002 versiunea 2015 ("AVC 2015"), cu excepția cazului în care acestea au fost abate de la Acord sau în prezentele Condiții - în măsura în care acest lucru este permis pe baza unor prevederi obligatorii. 39.2 În cazul în care Prestația care urmează să fie furnizată de către Furnizor constă în transportul de bunuri pentru Client, prin care sunt trecute granițele olandeze, se va aplica Convenția CMR. În cazul unor contradicții între prevederile Acordului sau aceste condiții, vor prevala prevederile convenției CMR.

PARTEA F - EXECUTAREA LUCRĂRILOR, LUCRĂRI DE INSTALARE TEHNICĂ ȘI/SAU ÎNTREȚINERE

Prevederile acestei Părți F se aplică suplimentar Părții A a acestor Condiții în cazul în care Performanța se referă la executarea lucrărilor (de instalare tehnică) și/sau întreținerea acestora.

40 - Definiții

40.1 În această Parte F sunt utilizate următoarele definiții în plus față de cele incluse în articolul 1: Materiale auxiliare: unelte, echipamente, materiale auxiliare, echipamente, materiale auxiliare, lucrări auxiliare și alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea Prestației și efectuarea lucrărilor auxiliare necesare pentru efectuarea Prestației și efectuarea lucrărilor auxiliare necesar. Obiect: articolul, instalarea oricărui alt obiect pentru care Furnizorul efectuează sau va efectua activități de întreținere la instrucțiunile Clientului. Item: sume bănești desemnate ca atare în bugetul convenit și pe cheltuiala cărora se vor percepe cheltuielile descrise în continuare în buget. 40.2 „Furnizor”, așa cum este definit la articolul 1, poate în această Parte F să însemne și un „antreprenor”.

41 - Performanță

41.1 Furnizorul este obligat să efectueze Prestația în conformitate cu desenele care urmează să fie furnizate de către Client sau în numele acestuia. Furnizorul este obligat să urmeze comenzile și instrucțiunile care îi sunt date de către Client. 41.2 Obligațiile Furnizorului includ: a. furnizarea materialelor de construcție necesare și efectuarea lucrărilor necesare; b. furnizarea de materiale auxiliare; c. plata avansului, costurile de conectare a conductelor auxiliare și altele asemenea. 41.3 Modul în care este efectuată Performanța trebuie să fie astfel încât nici Clientul, nici terții să nu se confrunte cu vreo piedică inutilă. 41.4 Dacă în timpul executării Prestației sunt găsite obiecte sau substanțe, despre care se poate aștepta în mod rezonabil să provoace daune persoanelor, proprietății sau mediului, Furnizorul va raporta imediat acest lucru Clientului. În plus, Furnizorul va lua imediat măsurile de siguranță cerute de circumstanțe, dacă este posibil în consultare cu Clientul. 41.5 Furnizorul va informa imediat Clientul în scris în cazul unor situații periculoase, riscuri, aproape accidente și accidente. 41.6 Clientul are dreptul de a numi unul sau mai mulți terți care să fie apelați de către Client ca persoana (persoanele) însărcinată(e) cu gestionarea performanței.

42 - Cunoașterea furnizorului

42.1 Înainte de executarea contractului, Furnizorul trebuie să se familiarizeze cu toate faptele și circumstanțele relevante - inclusiv amplasarea cablurilor și conductelor - pe șantier și/sau în clădirile în care urmează să fie efectuată Prestația. 42.2 Se consideră că Furnizorul este familiarizat cu reglementările statutare și cu deciziile guvernamentale relevante pentru realizarea Performanței. Consecințele respectării acestor reglementări și comenzi vor fi în contul Furnizorului.

43 - Materiale auxiliare

43.1 Furnizorul va fi responsabil pentru transportul, primirea corectă și depozitarea articolelor auxiliare. 43.2 Furnizorul garantează că toate Elementele auxiliare sunt întreținute și aprobate în mod corespunzător în conformitate cu standardele și cerințele aplicabile.

44 - Localizare

44.1 Furnizorul este obligat să părăsească curat încăperile în care intră în legătură cu executarea lucrării sau în care Prestația este livrată curat la sfârșitul zilei de lucru și după terminarea lucrării. Deșeurile și materialele de ambalare trebuie îndepărtate de Furnizor imediat după eliberare, pe propria cheltuială și risc.

45 - Planificare

45.1 Dacă nu se convine altfel, activitățile desfășurate de Furnizor vor fi livrate la data indicată de Client și în conformitate cu planul de lucru al Clientului. 45.2 În cazul în care viteza de construcție sau o ordine modificată a activităților care urmează să fie desfășurate face dezirabilă o ajustare a planului de lucru, Furnizorul va fi obligat să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul Contractului în conformitate cu prezentul plan de lucru ajustat, fără ca aceasta să conducă la orice cerere de plată suplimentară, o creștere a costurilor sau despăgubiri. Timpul de așteptare nu va fi rambursat.

46 - Acceptare

46.1 Performanța va fi considerată livrată atunci când Clientul a aprobat lucrarea în scris după inspecție și orice puncte sau defecte rămase au fost reparate spre satisfacția Clientului, iar Clientul a declarat în scris că Prestația efectuată de Furnizor poate fi considerată livrată. În cazul în care Clientul nu aprobă Prestația, Clientul va informa Furnizorul cu privire la aceasta, explicând motivele.

47 - Întreținere

47.1 Dacă Prestația constă și în întreținere, Furnizorul va asigura repararea defectelor Obiectului și înlăturarea defecțiunilor, atât preventive, cât și corective. 47.2 Furnizorul va repara defectele și defecțiunile în timpul perioadei de întreținere la prima solicitare a Clientului, gratuit și cu graba. Dacă s-au convenit niveluri de servicii între părți în ceea ce privește efectuarea întreținerii, Furnizorul garantează că aceste niveluri de servicii vor fi respectate.

48 - Fixare de publicitate

48.1 Aplicarea numelui său, a reclamelor sau a altor notificări de către Furnizor pe garduri, panouri sau în altă parte a șantierului este permisă numai după aprobarea scrisă a Clientului.

49 - Despăgubiri

49.1 În cazul în care suma cheltuielilor, care sunt imputate unui articol presupus, se dovedește a fi mai mare sau mai mică decât suma acelui articol presupus, discrepanța va fi soluționată, după acordul scris al acestuia din partea Clientului și sub rezerva următoarelor: A. La achiziționarea materialelor și echipamentelor de construcție, prețurile se calculează pe baza livrării gratuite la șantier; b. La efectuarea lucrărilor se vor lua în considerare orele efective petrecute și tarifele orare convenite între părți; c. Cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel în scris, Furnizorul nu va avea dreptul să aplice o suprataxă la tarifele menționate la (a) și (b). 49.2 Costurile pe șantier pentru amenajarea generală, îngrijirea și execuția nu vor fi percepute separat, dar vor fi considerate a fi incluse în taxa convenită.

€NaN left for free shipping
Your cart is empty
Subtotal
€NaN
Excl. shipping costs