Logo KEUNELogo KEUNE

Keune Haircosmetics B.V. Alegmene Inkoopvoorwaarden 2020

KEUNE HAIRCOSMETICS MANUFACTURING B.V.
Postbus 88 – 3760 AB – Soest | Koningsweg 15 – 3762 EA – Soest | Nederland
Telefoon 035 601 6161 | Website www.keune.com | E-mail info@keune.com
De inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Amersfoort – Handelsregister 31026451
INKOOPVOORWAARDEN Keune Haircosmetics Manufacturing B.V. Versie 12.2020
DEEL A - ALGEMEEN
1 Definities
1.1 In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
Afnemer: de hierboven vermelde entiteit, met inbegrip van alle van tijd tot tijd daarmee verbonden rechtspersonen, zoals bedoeld in artikel 2:24b BW.
Leverancier: de wederpartij van Afnemer, die in staat is de Prestatie te leveren.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Afnemer en Leverancier die verband houdt met de Prestatie.
Prestatie: de door Leverancier te leveren producten en/of de te leveren diensten, het verstrekken van het gebruiksrecht en met deze leveringen verband houdende resultaten (waaronder de intellectuele eigendomsrechten), of een combinatie daarvan, een en ander met inbegrip van de werkzaamheden gericht op de levering van de Prestatie, materialen en documentatie.
2 Algemene bepalingen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier te verrichten Prestaties ten behoeve van Afnemer, met inbegrip van het daarop betrekking hebbende offerte-en onderhandelingstraject en geplaatste orders.
2.2 Deze voorwaarden bestaan uit:
Deel A – Algemeen;
Deel B – Flexibele arbeid;
Deel C – Facilitaire diensten;
Deel D – ICT;
Deel E - Logistiek; Deel F - Uitvoering van werken, technische installatiewerken en/of onderhoud.
2.3 Deel A (algemeen) is altijd van toepassing, met dien verstande dat er soms een onderscheid wordt gemaakt tussen de levering van producten en diensten. De delen B t/m F gelden in aanvulling op Deel A en zijn alleen van toepassing indien Afnemer de betreffende diensten afneemt. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen Deel A en één van de overige delen, prevaleert het bepaalde in het overige deel voor de betreffende dienst waarop dat deel betrekking heeft.
2.4 In geval Afnemer uit meerdere vennootschappen bestaat die Prestaties afnemen van Leverancier, komen afzonderlijke relaties tot stand tussen enerzijds Leverancier en anderzijds de desbetreffende individuele Afnemers. Dit impliceert dat rechten en verplichtingen van Leverancier, zoals omschreven in deze voorwaarden, enkel betrekking hebben op de levering van de Prestaties aan die afzonderlijke Afnemer en de relatie tussen Leverancier en de afzonderlijke Afnemer.
2.5 Eventueel door Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden of branchevoorwaarden zijn niet van toepassing, zelfs niet als hier door naar wordt verwezen in e-mails, facturen of andere (digitale) documenten.
2.6 Afwijkingen van en/of wijzigingen op deze inkoopvoorwaarden dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te worden overeengekomen.
2.7 Alle partijen zullen eventuele eigen investeringen volledig zelf bekostigen, ook als er geen relatie tot stand komt tussen Leverancier enerzijds en Afnemer anderzijds.
2.8 Afnemer kan nooit worden verplicht tot afname van een bepaald minimum volume danwel tot afname van enige Prestatie van Leverancier op exclusieve basis.
3 Totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen
3.1 Iedere offerte van Leverancier is kosteloos en heeft een geldigheidstermijn van minimaal zes maanden, tenzij een ruimere termijn in de offerte is vermeld.
3.2 Indien de orderbevestiging van Leverancier van de oorspronkelijke bestelling of order afwijkt, is Afnemer slechts gebonden nadat hij zich uitdrukkelijk schriftelijk met de afwijking akkoord heeft verklaard.
3.3 Afnemer is bevoegd de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren Prestatie te wijzigen door middel van een kennisgeving aan Leverancier. Indien een wijziging naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Afnemer hieromtrent zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of het tijdstip van levering naar het oordeel van Afnemer onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden. Eventuele uit dat overleg voortvloeiende wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.
3.4 Leverancier mag geen wijzigingen aanbrengen of uitvoeren ten aanzien van de Prestatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Afnemer.
4 Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen omvatten de prijzen alle kosten die verband houden met de Prestatie en de verplichtingen van Leverancier, zoals bijvoorbeeld belastingen, heffingen en reis-en verblijfskosten van Leverancier.
4.2 Leverancier garandeert dat de prijzen, zoals door hem jegens Afnemer gehanteerd, niet of nauwelijks boven de verkoopprijzen van kwalitatief gelijkwaardige prestaties van andere leveranciers uitstijgen.
4.3 De overeengekomen prijs is vast en kan niet eenzijdig door Leverancier worden verhoogd, tenzij een prijsverhoging uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
5 Meerwerk
5.1 Meerkosten of meerwerk komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij dit voortkomt uit additionele wensen van Afnemer of uit omstandigheden die redelijkerwijs voor rekening en risico van Afnemer dienen te komen. Werkzaamheden waarvan Leverancier had kunnen of moeten voorzien dat deze noodzakelijk zouden zijn om de Prestatie conform de overeengekomen specificaties te kunnen leveren, worden niet als meerwerk beschouwd.
5.2 Indien Leverancier meent dat van meerwerk sprake zal zijn dat voor vergoeding in aanmerking komt, zal hij Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen en een schriftelijke offerte uitbrengen, welke een vaste prijs noemt alsmede een tijdstip waarop het meerwerk afgerond zal zijn.
5.3 Leverancier zal niet met de uitvoering van het meerwerk aanvangen, voordat Afnemer de schriftelijke offerte als genoemd in het voorgaande artikellid schriftelijk heeft goedgekeurd. Op het meerwerk zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing.
6 Levering van de Prestatie (algemeen)
6.1 Leverancier levert de Prestatie op de overeengekomen locatie en op het overeengekomen tijdstip of binnen de afgesproken termijn(en).
6.2 Zodra Leverancier weet of verwacht dat de Prestatie niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn geleverd kan worden, informeert Leverancier Afnemer direct over de oorzaak, de gevolgen en de eventuele maatregelen ter beperking van de vertraging en eventuele schade. Dit laat onverlet de aan Afnemer toekomende rechten.
KEUNE HAIRCOSMETICS MANUFACTURING B.V.
Postbus 88 – 3760 AB – Soest | Koningsweg 15 – 3762 EA – Soest | Nederland
Telefoon 035 601 6161 | Website www.keune.com | E-mail info@keune.com
De inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Amersfoort – Handelsregister 31026451
6.3 Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, is Leverancier niet gerechtigd in gedeelten (af) te leveren.
6.4 Leverancier doet afstand van rechten en bevoegdheden die aan Leverancier toekomen op grond van het retentierecht.
7 Levering van producten
7.1 Dit artikel 7 geldt alleen indien en voor zover de Prestatie bestaat uit de levering van producten.
7.2 Het transport van door Leverancier te leveren producten tot de overeengekomen locatie is voor rekening en risico van Leverancier, inclusief de eventueel daaraan verbonden (invoer)belastingen en overige heffingen, tenzij anders is overeengekomen.
7.3 Alle producten moeten behoorlijk verpakt en op zodanige wijze beveiligd worden dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
7.4 Afnemer is gerechtigd van Leverancier te verlangen dat door hem aangeleverd verpakkings- en emballagemateriaal kosteloos wordt afgevoerd.
7.5 Zodra de door Leverancier geleverde producten op de overeengekomen locatie zijn afgeleverd en door Afnemer zijn geaccepteerd, wordt Afnemer eigenaar van de goederen. Indien betaling van de producten plaatsvindt voorafgaand aan de levering wordt Afnemer eigenaar van de producten zodra betaling heeft plaatsgevonden.
7.6 Leverancier draagt het risico van beschadiging of verlies van de producten tot aan het moment van acceptatie door Afnemer of, indien dit op een later moment is, tot aan het moment van feitelijke aflevering van de zaak op de overeengekomen plaats van aflevering. Het risico gaat niet over op Afnemer zolang Leverancier niet (volledig) aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan.
8 Levering van diensten
8.1 Dit artikel 8 geldt alleen indien en voor zover de Prestatie bestaat uit het verrichten van diensten.
8.2 Leverancier staat er voor in dat de aan Afnemer te leveren diensten op vakbekwame wijze, overeenkomstig de laatste stand der techniek en ononderbroken worden verricht.
8.3 Leverancier is verantwoordelijk en draagt zorg voor de bij de te verrichten diensten in te schakelen hulpmiddelen, medewerkers en/of derden.
8.4 De door Leverancier in verband met de te verrichten diensten ingezette medewerkers dienen te beschikken over de juiste kwalificaties, ervaring en kennis alsmede over de gebruikelijke en/of wettelijk verplichte diploma’s of accreditering. Afnemer kan eventueel aanvullende of specifieke eisen stellen aan voor Afnemer ingezette medewerkers, zoals bijvoorbeeld het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag.
8.5 Mocht een medewerker niet in staat zijn of, naar de redelijke mening van Afnemer, niet geschikt zijn de in verband met de Prestatie te verrichten werkzaamheden uit te voeren, dan draagt Leverancier zorg voor de tijdige en adequate vervanging van die medewerker, zonder dat daarbij de overeengekomen tarieven of vergoeding zal worden verhoogd.
9 Acceptatie
9.1 Indien Afnemer daarom vraagt, biedt Leverancier (onderdelen van) de Prestatie ter goedkeuring (acceptatie) aan en werkt Leverancier hier volledig aan mee.
9.2 Ook na acceptatie moet de Prestatie blijven voldoen aan artikel 10.1.
9.3 Afgekeurde producten of materialen zullen ter beschikking staan van Leverancier. Indien deze de afgekeurde producten niet binnen een door Afnemer gestelde redelijke termijn komt afhalen, kunnen deze producten door Afnemer worden teruggezonden danwel vernietigd voor rekening en risico van Leverancier.
10 Kwaliteit
10.1 Leverancier staat er voor in dat:
a. de Prestatie beantwoordtde Prestatie beantwoordt aan de toegezaan de toegezegde egde eigenschappen, de overeengekomen specificaties en eigenschappen, de overeengekomen specificaties en voorwaarden en/of door Afnemer goedgekeurdevoorwaarden en/of door Afnemer goedgekeurde tekeningen, monsters, modellen en/of andere tekeningen, monsters, modellen en/of andere gegevens;gegevens;
b. de Prestatie voldoetde Prestatie voldoet aan de daaraan te stellen aan de daaraan te stellen deugdelijkheidsdeugdelijkheids--, kwaliteits, kwaliteits-- en milieueisen, en vrij en milieueisen, en vrij zizijn van gebreken alsmede rechten van derden;jn van gebreken alsmede rechten van derden;
c. de Prestatie de Prestatie voldoet voldoet aan toepasselijke aan toepasselijke branchevoorschribranchevoorschrifften, ten, toepasselijke wettoepasselijke wet--en en regelgeving en veiligheidseisen regelgeving en veiligheidseisen en geschikt en geschikt is is voor voor het doel waarvoorhet doel waarvoor de Prestatie is bestemd;de Prestatie is bestemd;
d. zij beschikt over de noodzakelijke zij beschikt over de noodzakelijke kwaliteit, kwaliteit, certificeringen, certificeringen, deskundigheid en ervaring deskundigheid en ervaring om op om op hoogwaardige wijze uitvoering te (kunnen) geven hoogwaardige wijze uitvoering te (kunnen) geven aan de Overeenkomst.aan de Overeenkomst.
10.2 Leverancier staat er voor in dat alle relevante zaken en informatie mee geleverd zijn, waaronder mede begrepen documentatie, onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken. Afnemer mag de aldus verstrekte informatie gebruiken en vermenigvuldigen voor eigen gebruik.
10.3 Indien de Prestatie niet voldoet aan artikel 10.1, dient Leverancier onverwijld op zijn kosten tot herstel of vervanging, dan wel tot opheffing van het gebrek of de tekortkoming over te gaan, één en ander ter keuze van Afnemer en onverminderd de overige rechten van Afnemer.
10.4 Indien Leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet, niet volledig of niet behoorlijk nakomt, is Afnemer gerechtigd na redelijke termijn, voor rekening van Leverancier, zelf dan wel door tussenkomst van een door hem ingeschakelde derde, tot vervanging dan wel tot herstel van de geleverde Prestatie over te gaan.
10.5 Afnemer kan een beroep doen op artikel 10.1 gedurende een periode die, gelet op de aard van de Prestatie, redelijk is, doch niet korter is dan een periode van twee jaar na levering en acceptatie van de Prestatie. De artikelen 6:89 BW en 7:23 BW zijn niet van toepassing.
11 Beschikbaarheid Reserve-en serviceonderdelen
11.1 Leverancier staat in voor de beschikbaarheid van reserve-onderdelen en service-onderdelen noodzakelijk voor herstel en onderhoud van de geleverde Prestatie tegen redelijke prijzen en gebruikelijke korting voor tenminste 10 (tien) jaar na de laatste levering van de Prestatie onder de Overeenkomst.
12 Informatieverstrekking en controle
12.1 Leverancier verstrekt op verzoek van Afnemer in de door Afnemer voorgeschreven vorm en frequentie alle informatie en rapportages die Afnemer relevant acht in het kader van de (uitvoering) van de Overeenkomst.
12.2 Afnemer is gerechtigd een verklaring van de externe accountant van Leverancier te verlangen omtrent de juistheid en volledigheid van aan Afnemer gefactureerde bedragen dan wel overige door Leverancier aan Afnemer verstrekte informatie.
12.3 Afnemer heeft het recht onderzoek te doen naar de uitvoering en kwaliteit van de Prestatie en de naleving van de in verband daarmee gemaakte afspraken en geldende voorwaarden. Leverancier zal hieraan alle medewerking verlenen aan Afnemer en de eventueel door Afnemer voor de controle ingeschakelde gekwalificeerde auditor en voert eventuele geconstateerde verbeterpunten voor eigen rekening uit.
KEUNE HAIRCOSMETICS MANUFACTURING B.V.
Postbus 88 – 3760 AB – Soest | Koningsweg 15 – 3762 EA – Soest | Nederland
Telefoon 035 601 6161 | Website www.keune.com | E-mail info@keune.com
De inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Amersfoort – Handelsregister 31026451
13 Facturering en betaling
13.1 Leverancier is gerechtigd te factureren na levering en acceptatie van de geleverde Prestatie. Deel- of voorfacturering is slechts toegestaan na schriftelijke instemming van Afnemer.
13.2 Facturatie vindt plaats op de door Afnemer voorgeschreven wijze en moet voldoen aan de wettelijke vereisten. Iedere factuur vermeldt het inkoop-of ordernummer en is voorzien van een omschrijving van de geleverde Prestatie waarop de factuur betrekking heeft en de overige door Afnemer verlangde gegevens.
13.3 Betaling van door Afnemer verschuldigde bedragen vindt plaats binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur door Afnemer en acceptatie van de gefactureerde Prestatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
13.4 Afnemer is gerechtigd te verlangen dat Leverancier zekerheid stelt (zoals het verstrekken van een bankgarantie) voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
13.5 Afnemer en aan Afnemer gelieerde ondernemingen zijn gerechtigd om hun vorderingen op Leverancier te verrekenen met vorderingen van Leverancier op Afnemer of aan Afnemer gelieerde vennootschappen.
13.6 Niet-betaling door Afnemer van een factuur op grond van een duidelijke inhoudelijke onjuistheid van die factuur of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Prestatie geeft Leverancier niet het recht haar prestaties op te schorten c.q. te beëindigen.
13.7 Betaling door Afnemer houdt geen afstand van enig aan Afnemer toekomend recht in of acceptatie van de door Leverancier geleverde Prestatie.
14 Locatievoorschriften
14.1 Indien Leverancier werkzaamheden uitvoert op een locatie van Afnemer, dan zal Leverancier de voor de locatie geldende instructies, (wettelijke) voorschriften en huis-en gedragsregels naleven. Leverancier zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle veiligheidsmaatregelen treffen, die, gezien de aard van de Overeenkomst en naar algemeen aanvaarde maatstaven in de branche, noodzakelijk en/of verplicht zijn.
15 Aansprakelijkheid en verzekering
15.1 Partijen sluiten zich wat aansprakelijkheid betreft aan bij het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.
15.2 Leverancier zal Afnemer vrijwaren voor alle aanspraken en schades in verband met de levering van de Prestaties door Leverancier, enige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Leverancier jegens Afnemer en/of een onrechtmatige daad van Leverancier.
15.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde geldt dat Leverancier gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate aansprakelijkheidsverzekering in stand dient te houden, die een minimale dekking biedt van vijf miljoen euro per gebeurtenis. Op eerste verzoek van Afnemer verstrekt Leverancier een kopie van de verzekeringspolis aan Afnemer.
16 Ketenaansprakelijkheid en wet aanpak schijnconstructies bij levering diensten
16.1 Leverancier houdt zich in de uitvoering van de Overeenkomst ten opzichte van haar medewerkers aan geldende wet- en regelgeving en de eventueel toepasselijke cao. Leverancier legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de Prestatie op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
16.2 Leverancier verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties en/of Afnemer toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie, een en ander voor zover dat wettelijk is toegestaan.
16.3 Leverancier verplicht zich jegens Afnemer:
a. op eerste verzoek van Afnemerop eerste verzoek van Afnemer een kopie van actuele een kopie van actuele verklaringen inzake betalingsgedrag bij de verklaringen inzake betalingsgedrag bij de BelaBelastingdienst te verstrekken aan Afnemerstingdienst te verstrekken aan Afnemer;;
b. alle aanwijzingen van Afnemer, onder meer in alle aanwijzingen van Afnemer, onder meer in vverband met iderband met identificatie van entificatie van bij Afnemer door bij Afnemer door LeverancierLeverancier tewerkgestelde medewerkers, strikt na te tewerkgestelde medewerkers, strikt na te leven en deze op te leggen aan de desbetreffende leven en deze op te leggen aan de desbetreffende medewerkers.medewerkers.
16.4 Leverancier is verplicht om de in artikel 16.1, 16.2 en 16.3 opgenomen verplichtingen onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee zij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
16.5 Afnemer is bevoegd om in door Afnemer te bepalen gevallen dat deel van de overeengekomen vergoeding dat betrekking heeft op loonbelasting, omzetbelasting en sociale premies in te houden op de door Afnemer verschuldigde bedragen en deze te voldoen op een door Leverancier aan te houden geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid (G-rekening).
16.6 Leverancier vrijwaart Afnemer voor aanspraken van derden verband houdend met het niet nakomen van enige verplichting van Leverancier jegens diens medewerkers, Afnemer of de Belastingdienst.
17 Eigendom materialen
17.1 Alle materialen, mallen, programmatuur, broncodes, ontwerpen (functioneel, technisch en vormgeving), teksten, beschrijvingen, (technische) documentatie, (administratieve) gegevens en dergelijke gerelateerd aan de Prestatie zijn eigendom van Afnemer en zullen door Leverancier gedurende een termijn van vijf jaar, of zoveel langer als de toepasselijke wettelijke voorschriften dit vereisen, met zorg worden bewaard. Op eerste verzoek van Afnemer geeft Leverancier de hiervoor bedoelde materialen af of vernietigt deze. Na afloop van de hiervoor bedoelde termijn zullen partijen in overleg bepalen wat er met deze materialen zal gebeuren.
18 Intellectuele Eigendomsrechten
18.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan in het kader van de Prestatie (waaronder tevens zijn begrepen ontwerp, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, modellen en offertes), komen toe aan Afnemer op het moment van de totstandkoming, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen. Voor zover rechtens vereist zal Leverancier deze rechten op eerste verzoek overdragen aan Afnemer, welke overdracht reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte is vereist, machtigt Leverancier Afnemer reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens Leverancier te ondertekenen. De in dit artikel bedoelde overdracht van intellectuele eigendomsrechten houdt tevens afstand in van persoonlijkheidsrechten voor zover de wet dit toelaat.
18.2 Voor zover van de Prestatie intellectuele eigendomsrechten (of daarmee vergelijkbare rechten) deel uitmaken die bij aanvang van de Overeenkomst al bij Leverancier of haar licentiegevers rusten, en derhalve niet specifiek tot stand zijn gekomen ten behoeve van Afnemer, verleent Leverancier ten aanzien van die rechten aan Afnemer hierbij om niet een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, onbeperkte, overdraagbare en eeuwigdurende (sub)licentie.
18.3 Leverancier vrijwaart Afnemer tegen alle aanspraken verband houdend met inbreuk op enig recht van derden met betrekking tot de geleverde Prestatie.
KEUNE HAIRCOSMETICS MANUFACTURING B.V.
Postbus 88 – 3760 AB – Soest | Koningsweg 15 – 3762 EA – Soest | Nederland
Telefoon 035 601 6161 | Website www.keune.com | E-mail info@keune.com
De inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Amersfoort – Handelsregister 31026451
18.4 In geval in of buiten rechte wordt vastgesteld dat het gebruik van (onderdelen van) de Prestatie inbreuk op rechten van derden maakt zal Leverancier voor zijn rekening en naar de keuze van Afnemer:
a. voor Afnemer het revoor Afnemer het recht verkrijgen het gebruik van de cht verkrijgen het gebruik van de PrestatiePrestatie voort te zetten;voort te zetten;
b. hetzij het inbreukmakende deel van de hetzij het inbreukmakende deel van de PrestatiePrestatie door een ander, niet inbreukmakend deel, door een ander, niet inbreukmakend deel, vervangen;vervangen; ofof
c. dde e PrestatiePrestatie, met inachtneming van de door Afnemer , met inachtneming van de door Afnemer gestelde eisen en specificaties, zodanig gestelde eisen en specificaties, zodanig wijzigen dat wijzigen dat de inbreuk wordt beëindigd.de inbreuk wordt beëindigd.
18.5 Wijziging en/of vervanging in verband met artikel 18.4 mag niet tot gevolg hebben dat Afnemer in de gebruiksmogelijkheden van (onderdelen van) de Prestatie wordt beperkt. Mocht Leverancier er niet in slagen één der hierboven vermelde oplossingen te realiseren, dan zal Leverancier de Prestatie terugnemen en aan Afnemer de prijs op basis van de dan geldende nieuwwaarde vergoeden, een en ander onverminderd de overige aan Afnemer toekomende rechten.
18.6 Het is Leverancier niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afnemer gebruik te maken van merken, handelsnamen en logo’s van Afnemer of aan Afnemer gelieerde ondernemingen.
19 Geheimhouding en omgang met (persoons)gegevens
19.1 Leverancier zal geheimhouding betrachten met betrekking tot informatie, specificaties, tekeningen, knowhow en overige gegevens afkomstig van Afnemer waarvan hem het vertrouwelijke karakter bekend is of bekend moet zijn. Het is Leverancier niet toegestaan de hiervoor bedoelde gegevens aan een derde op enige wijze ter beschikking te stellen of zelf te gebruiken anders dan in het kader van de Overeenkomst. Leverancier zal deze verplichting opleggen aan zijn personeel en de door hem ingeschakelde derden.
19.2 Het is Leverancier slechts toegestaan reclame te maken voor of publiciteit te geven aan het feit dat Leverancier producten levert aan of diensten verricht ten behoeve van Afnemer dan wel Afnemer als referentie te gebruiken na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Afnemer. Afnemer is gerechtigd verstrekte toestemming weer in te trekken.
19.3 Indien Leverancier in het kader van de Prestatie persoonsgegevens gebruikt, verzamelt en/of vastlegt geldt dat Leverancier alle toepasselijke (Europese) wet-en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens zal naleven. Op eerste verzoek van Afnemer zal Leverancier een verwerkersovereenkomst van Afnemer ondertekenen ter waarborging hiervan.
19.4 Alle gegevens die Leverancier in het kader van de Prestatie gebruikt, verzamelt en/of vastlegt zijn en blijven te allen tijde eigendom van Afnemer en worden door Leverancier adequaat beveiligd tegen verlies, openbaarmaking of onrechtmatige verwerking. Leverancier verstrekt deze gegevens op eerste verzoek aan Afnemer in het door Afnemer gewenste format. Het is Leverancier niet toegestaan deze gegevens te wijzigen, te gebruiken (anders dan in verband met de uitvoering van de Overeenkomst), te vernietigen of te verstrekken aan enige derde, zonder voorafgaande toestemming van Afnemer.
20 Overmacht
20.1 In geval van (tijdelijke) overmacht wordt Leverancier (tijdelijk) ontslagen van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Indien de overmachtsituatie niet binnen drie weken is geëindigd, heeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen. In dit geval bestaat er geen recht van Leverancier op
schadevergoeding of ongedaan making van reeds geleverde prestaties.
20.2 Onder het begrip overmacht wordt in ieder geval niet verstaan het niet of niet tijdig nakomen door een derde van diens verplichtingen jegens Leverancier; ziekte, ongeschiktheid van of gebrek aan personeelsleden van Leverancier of van door Leverancier ingeschakelde derden; en stakingen.
21 Looptijd, annulering, ontbinding en opzegging
21.1 Tenzij partijen schriftelijk en expliciet een overeenkomst voor bepaalde tijd hebben gesloten danwel een andere opzegtermijn zijn overeengekomen dan hierna vermeld, geldt dat Afnemer gerechtigd is de Overeenkomst (tussentijds) op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, zonder dat Leverancier recht heeft op schadevergoeding.
21.2 Mocht de uitvoering van de Prestatie als gevolg van Covid-19 (danwel een variant van Covid-19 of een andere epidemie) en/of door in verband hiermee van overheidswege opgelegde maatregelen geen doorgang kunnen vinden, of niet kunnen worden uitgevoerd zoals was beoogd bij het sluiten van de Overeenkomst en/of plaatsen van de desbetreffende order(s), dan is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst en/of desbetreffende order(s) kosteloos te annuleren, zonder dat Leverancier recht heeft op schadevergoeding.
21.3 In het geval van
a. een tekortkoming van Leverancier in de nakoming een tekortkoming van Leverancier in de nakoming van (een van) haar verplichtingen uit hoofde van de van (een van) haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (of deze voorwaarden) en Leverancier Overeenkomst (of deze voorwaarden) en Leverancier –– na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand –– niet niet binnen een redelijke termijn zoals vermeld in de binnen een redelijke termijn zoals vermeld in de desbetreffende aanmaning alsnog haar desbetreffende aanmaning alsnog haar verplichting(en) nakomt; ofverplichting(en) nakomt; of
b. overname van (een deel van) het bedrijf van overname van (een deel van) het bedrijf van LeverancierLeverancier;;
is Afnemer
is Afnemer met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomtussenkomst, en zonst, en zonder dat Afnemer gehouden zal zijn tot der dat Afnemer gehouden zal zijn tot enige schadevergoedingenige schadevergoeding,, gerechtigd gerechtigd hetzij de nakoming hetzij de nakoming van haar van haar verplichtingen uit de Overplichtingen uit de Overeenkvereenkomst op te omst op te schorten, hetzij de Oschorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te vereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbindenontbinden of op te zeggenof op te zeggen, zulks ter keuze van Afnemer., zulks ter keuze van Afnemer. In In allealle gevallen is Afnemer gerechtigd om alle door gevallen is Afnemer gerechtigd om alle door Afnemer geleden schade Afnemer geleden schade en gemaakte kosten en gemaakte kosten bij bij LeverancierLeverancier in rekening te brengen.in rekening te brengen.
21.4 Elk der partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen, zonder gehoudezonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding,n te zijn tot enige schadevergoeding, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indienindien::
a. de andere partij de andere partij surseance van betaling surseance van betaling is verleend of is verleend of faillfailliet is verklaard;iet is verklaard;
b. de andere partij zijn bedrijfsactiviteiten staakt of zijn de andere partij zijn bedrijfsactiviteiten staakt of zijn ondernonderneming liquideert.eming liquideert.
22 Gevolgen beëindiging
22.1 Bij gehele of gedeeltelijke beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, zal Leverancier:
a. gegevens, bescheiden en/of materialen die door gegevens, bescheiden en/of materialen die door Leverancier reeds ontwikkeld waren op basis van de Leverancier reeds ontwikkeld waren op basis van de OvereenkomstOvereenkomst en eventuele gegevens die nodig zijn en eventuele gegevens die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling daarvan op verzoek van voor de verdere ontwikkeling daarvan op verzoek van Afnemer aan Afnemer verstrekken;Afnemer aan Afnemer verstrekken;
b. alle medewerking alle medewerking verlenen aan de overdracht van de verlenen aan de overdracht van de door Leverancier in het kader vandoor Leverancier in het kader van de Overeenkomst de Overeenkomst verrichte werkzaamheden aan Afneverrichte werkzaamheden aan Afnemer of een door mer of een door Afnemer aan te wijzen derde partij, zodat de Afnemer aan te wijzen derde partij, zodat de continuïteit daarvan wordt gewaarborgdcontinuïteit daarvan wordt gewaarborgd;;
c. op verzoek van Afnemer de levering van de Prestatie voorzetten onder dezelfde condities zoals vastgelegd in de Overeenkomst gedurende maximaal zes
KEUNE HAIRCOSMETICS MANUFACTURING B.V.
Postbus 88 – 3760 AB – Soest | Koningsweg 15 – 3762 EA – Soest | Nederland
Telefoon 035 601 6161 | Website www.keune.com | E-mail info@keune.com
De inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Amersfoort – Handelsregister 31026451
maanden na het einde van de Overeenkomst zodat een goede overdracht gewaarborgd is.
23 Overige bepalingen
23.1 Afnemer kan Leverancier vragen gebruik te maken van een ict-tool voor het aanvragen van offertes, het verwerken van orders of het indienen van facturen, waaraan Leverancier haar medewerking zal verlenen zonder hiervoor aanvullende kosten in rekening te brengen.
23.2 Het is Leverancier niet toegestaan rechten en verplichtingen voortvloeiend uit enige overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde of te verpanden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afnemer.
23.3 Ongeacht het overigens bepaalde in deze voorwaarden geldt dat Leverancier voor de levering van de Prestatie slechts na schriftelijke toestemming van Afnemer gerechtigd is derden in te schakelen. Leverancier blijft ook na verkregen toestemming steeds volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de (tijdige en correcte) uitvoering van alle op Leverancier rustende verplichtingen jegens Afnemer.
23.4 Indien Afnemer gerechtigd is een boete op te leggen aan Leverancier, uit welke hoofde dan ook, dan treedt deze boete nooit in plaats van de eventuele overige rechten van Afnemer, zoals het recht op schadevergoeding of het recht op nakoming.
23.5 Mocht enige bepaling in deze voorwaarden of enige Overeenkomst nietig of niet afdwingbaar zijn uit hoofde van toepasselijke bepalingen van dwingend recht, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
24 Toepasselijk recht en geschillen
24.1 Op deze voorwaarden en iedere Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (‘United Nations Convention on contracts for the sale of goods’) is uitgesloten.
24.2 Elk geschil tussen Leverancier en Afnemer zal ter beslechting aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Afnemer is gevestigd worden voorgelegd.
DEEL B – Flexibele arbeid
De bepalingen in dit hoofdstuk zijn aanvullend van toepassing op Deel A van deze Voorwaarden indien Leverancier flexibele arbeid ter beschikking stelt aan Afnemer.
25 Definities
25.1 In dit Deel B worden de volgende definities gebruikt in aanvulling op de in artikel 1 opgenomen definities:
Flexkracht: De natuurlijke persoon, die bij Leverancier is ingeschreven voor het verkrijgen van uitzendarbeid en met Leverancier een (arbeids- of uitzend-) overeenkomst aangaat tot het verrichten van uitzendarbeid ten behoeve van Afnemer.
26 Leiding en toezicht
26.1 De Afnemer zal zich naar beste vermogen ten aanzien van de Flexkracht inspannen bij de uitoefening van het toezicht op of de leiding bij de arbeid die de Flexkracht uitvoert vanwege de aan Leverancier verstrekte opdracht.
27 Vereisten en vervanging Flexkracht
27.1 Leverancier garandeert dat haar werkzaamheden op vakbekwame wijze worden uitgevoerd en zal steeds
bekwame Flexkrachten, die voldoen aan de toepasselijke functieprofielen van Afnemer, ter beschikking stellen aan Afnemer.
27.2 Leverancier draagt er zorg voor dat iedere Flexkracht voldoet aan alle wettelijke vereisten en vergunningen om in Nederland legaal arbeid te mogen verrichten. Leverancier verklaart daarbij uitdrukkelijk de verplichtingen die op haar rusten ten gevolge van de Wet op de Identificatieplicht (WID) en de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) na te zullen leven. Leverancier vrijwaart Afnemer voor alle aanspraken die verband houden met het niet nakomen door Leverancier van verplichtingen zoals vermeld in dit artikel 27.2.
27.3 Leverancier legt de Flexkrachten op de aanwijzingen en de geldende huisregels van Afnemer na te leven.
27.4 Leverancier draagt op verzoek van Afnemer onmiddellijk zorg voor vervanging van een Flexkracht, indien Afnemer niet tevreden is over het functioneren, eigenschappen of gedragingen van de betreffende Flexkracht.
27.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en onverminderd het overigens bepaalde in deze voorwaarden, kan Afnemer de terbeschikkingstelling van een Flexkracht op ieder moment beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van (i) één dag, indien de Flexkracht werkzaam is op basis van een uitzendovereenkomst en (ii) één week in alle overige gevallen.
27.6 Partijen zullen de voorwaarden voor het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding door Afnemer met een Flexkracht separaat schriftelijk vastleggen, bij gebreke waarvan Afnemer geen vergoeding aan Leverancier verschuldigd is bij het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met een Flexkracht.
KEUNE HAIRCOSMETICS MANUFACTURING B.V.
Postbus 88 – 3760 AB – Soest | Koningsweg 15 – 3762 EA – Soest | Nederland
Telefoon 035 601 6161 | Website www.keune.com | E-mail info@keune.com
De inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Amersfoort – Handelsregister 31026451
28 Aanvullende vereisten Leverancier
28.1 Leverancier is gedurende de looptijd van de Overeenkomst:
a. geregistreerd in het handelsregister van de Kamer geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel alsvan Koophandel als een onderneming die een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt onder één van arbeidskrachten ter beschikking stelt onder één van de volgende SBI codes: 78201 (Uitzendbureaus), de volgende SBI codes: 78201 (Uitzendbureaus), 78203 (Banenpools) of 7830 (Payrolling); en78203 (Banenpools) of 7830 (Payrolling); en
b. gecertificeerd conform NEN4400gecertificeerd conform NEN4400 en verstrekt op en verstrekt op eerste verzoek aan Afnemer een kopie van het eerste verzoek aan Afnemer een kopie van het certificaatcertificaat..
29 Controle en administratie
29.1 Leverancier zal, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, voor iedere geplaatste Flexkracht:
a. zorgdragen voor een nauwgezette controle en zorgdragen voor een nauwgezette controle en vastlegging van persoonlijke gegevens van vastlegging van persoonlijke gegevens van Flexkrachten, waaronder dFlexkrachten, waaronder diploma’s, nummer en iploma’s, nummer en geldigheidsduur identificatiebewijs, geldigheidsduur identificatiebewijs, geldige geldige verblijfsverblijfs-- en tewerkstellingsvergunningen tewerkstellingsvergunning (voor Flexkrachten van (voor Flexkrachten van niet Nederlandse afkomst)niet Nederlandse afkomst), welke vastlegging, indien , welke vastlegging, indien dat noodzakelijk is, voor Afnemer en/of controlerende dat noodzakelijk is, voor Afnemer en/of controlerende autoriteiten inzichteautoriteiten inzichtelijk is;lijk is;
b. een tussentijdse controle over het functioneren van een tussentijdse controle over het functioneren van de Flexkracht uitvoeren;de Flexkracht uitvoeren;
c. een eindcontrole doen na afloop van de een eindcontrole doen na afloop van de terbeschikkingstelling ten aanzien van het voldoen terbeschikkingstelling ten aanzien van het voldoen van de Flexkracht ten opzichte van de van de Flexkracht ten opzichte van de overeengekomen eisen;overeengekomen eisen;
d. voor het verstrijkenvoor het verstrijken van de vooraf afgesproken van de vooraf afgesproken termijn van de terbeschikkingstelling van de termijn van de terbeschikkingstelling van de Flexkracht contact opnemen met Afnemer over de Flexkracht contact opnemen met Afnemer over de definitieve einddatum.definitieve einddatum.
29.2 Afnemer zal in ieder geval op de eerste werkdag van de Flexkracht bij Afnemer controleren of, op basis van de persoon, zijn/haar identiteitskaart en de van Leverancier ontvangen gegevens, de juiste persoon zich heeft gemeld.
29.3 Leverancier houdt een administratie bij van de in lid 1(a) van dit artikel bedoelde afschriften. Deze afschriften worden, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn, ten behoeve van Afnemer bewaard. Op eerste daartoe strekkend verzoek van Afnemer maakt Leverancier deze administratie aan Afnemer en/of controlerende autoriteiten inzichtelijk.
DEEL C - FACILITAIRE DIENSTEN
De bepalingen in dit hoofdstuk zijn aanvullend van toepassing op Deel A van deze Voorwaarden indien Afnemer Facilitaire diensten afneemt van Leverancier.
30 Hulpmiddelen en gebruik ruimtes
30.1 In verband met de Prestatie benodigde gereedschappen, In verband met de Prestatie benodigde gereedschappen, materialen, machines en andere materialen, machines en andere hulpmiddelen vallen onder de verantwoordelijkheid van Leverancier. Deze kunnen alleen worden gebruikt indien Afnemer daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Het gebruik is voor rekening en risico van Leverancier.
30.2 Voor aanvang van de Overeenkomst komen partijen overeen welke nutsvoorzieningen en ruimtes van Afnemer Leverancier mag gebruiken. Leverancier houdt de ruimtes die zij in gebruik heeft schoon.
DEEL D - ICT De bepalingen in dit Deel D zijn aanvullend van
toepassing op Deel A van deze Voorwaarden indien ICT onderdeel uitmaakt van de Prestatie.
31 Definities
31.1 In dit Deel D worden de volgende definities gebruikt in aanvulling op de in artikel 1 opgenomen definities:
Acceptatietest: De (test)procedure waarmee kan worden aangetoond dat de Apparatuur en Programmatuur ieder afzonderlijk, in onderlinge samenhang en in samenhang met andere door Afnemer te gebruiken apparatuur en programmatuur functioneert volgens de overeengekomen specificaties, het beoogde doel en de overige vereisten zoals vastgelegd in de Overeenkomst.
Programmatuur: het geheel van Standaard en Maatwerk Programmatuur met bijbehorende nieuwe en/of verbeterde versies.
Maatwerk Programmatuur: de programmatuur die in verband met of als gevolg van een Overeenkomst tussen Afnemer en Leverancier is ontstaan, waaronder (i) door Leverancier ten behoeve van Afnemer te ontwikkelen en/of aan te passen programmatuur c.q. software en (ii) wijzigingen en/of aanvullingen van de Standaard Programmatuur, inclusief de bijbehorende documentatie, materialen, objectcodes en broncodes.
Standaard Programmatuur: programmatuur c.q. software met bijbehorende Documentatie en materialen, zoals omschreven in de Overeenkomst, die niet specifiek door Leverancier ten behoeve van Afnemer is ontwikkeld of aangepast.
Documentatie: alle gebruikers-, bedienings- en technische handleidingen, flow charts, beschrijvingen en overige documentatie die nodig of nuttig zijn voor de implementatie, het gebruik, begrip en onderhoud van de Apparatuur en Programmatuur.
Apparatuur: De door Leverancier aan Afnemer te leveren apparatuur c.q. hardware, inclusief de daarbij behorende Documentatie en materialen waarop of in samenhang waarmee de Programmatuur door Leverancier dient te worden geïmplementeerd en dient te functioneren.
Licentie: Het recht van Afnemer om Programmatuur te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst.
31.2 Onder ‘Prestatie’ zoals gedefinieerd in artikel 1 wordt in dit Deel D tevens Apparatuur en Programmatuur verstaan, indien en voor zover deze door Leverancier worden geleverd.
32 Levering
32.1 Tenzij anders is overeengekomen zal Leverancier zorgdragen voor aflevering en werkende installatie c.q. implementatie van de Programmatuur en/of Apparatuur bij Afnemer.
32.2 Gelijktijdig met de levering van Maatwerk Programmatuur draagt Leverancier aan Afnemer informatiedragers met bron -en objectcodes, Documentatie (met inbegrip van een gedetailleerde uitwerking van de technische specificaties) en andere bij het Maatwerk Programmatuur behorende materialen feitelijk en in (intellectueel) eigendom over aan Afnemer.
33 Documentatie.
33.1 De door Leverancier ter beschikking te stellen Documentatie geeft een juiste, volledige en gedetailleerde beschrijving van de door Leverancier te leveren Apparatuur en/of Programmatuur en van het onderhoud daarvan. De Documentatie is geschikt om gebruikers eenvoudig in staat te stellen de Apparatuur en/of Programmatuur in volle omvang te gebruiken en te (laten) onderhouden. Verder geldt dat de Documentatie zowel is
KEUNE HAIRCOSMETICS MANUFACTURING B.V.
Postbus 88 – 3760 AB – Soest | Koningsweg 15 – 3762 EA – Soest | Nederland
Telefoon 035 601 6161 | Website www.keune.com | E-mail info@keune.com
De inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Amersfoort – Handelsregister 31026451
opgesteld in de Engelse taal als in de taal van het land waarin Afnemer gevestigd is.
33.2 Indien Afnemer vaststelt dat de verstrekte Documentatie niet volledig, onjuist of verouderd is, dan zal Leverancier de Documentatie op eerste verzoek van Afnemer op eigen kosten vervangen, wijzigen of aanpassen.
33.3 Afnemer mag de Documentatie voor eigen gebruik verveelvoudigen.
34 Kwaliteit
34.1 In aanvulling op artikel 10.1 staat Leverancier er voor in dat:
a. De De ProgrammatuurProgrammatuur en Apparatuur en Apparatuur functionerenfunctioneren en en geschikt zijn voor het doelgeschikt zijn voor het doel;;
b. DeDe Programmatuur en ApparatuurProgrammatuur en Apparatuur vrij is van vrij is van gebreken engebreken en geengeen vreemde elementen (zoals logic vreemde elementen (zoals logic bombs, bombs, achterdeuren, achterdeuren, virussen of worms) bevat;virussen of worms) bevat;
c. De ProgrammatuurDe Programmatuur en Apparatuuren Apparatuur efficiënt, efficiënt, deugdelijk en deugdelijk en –– indien de Programmatuur en indien de Programmatuur en Apparatuur door Leverancier zijn geApparatuur door Leverancier zijn geleverd leverd -- onderling onderling samenhangend werktsamenhangend werkt;;
d. De ProgrammatuurDe Programmatuur en Apparatuur en Apparatuur ook bij ook bij piekbelasting piekbelasting blijft voldoen aan de overeengekomen blijft voldoen aan de overeengekomen en toegezegde eisen, eigenschappen en specificatiesen toegezegde eisen, eigenschappen en specificaties;;
e. De De Programmatuur en ApparatuurProgrammatuur en Apparatuur volledig en zonder volledig en zonder nadere investering zal (nadere investering zal (blijven) functioneren blijven) functioneren met met het het netwerk, systeem, netwerk, systeem, programmatuur en apparatuur van programmatuur en apparatuur van Afnemer.Afnemer.
35 Beveiliging en continuïteit
35.1 Leverancier draagt er voor zorg dat de Prestatie voldoet aan de beveiligingsvereisten die daaraan redelijkerwijs gesteld mogen worden en de door Afnemer gestelde vereisten omtrent beveiliging.
35.2 Op verzoek van Afnemer deponeert Leverancier de relevante versies van de Programmatuur in broncode-vorm tezamen met alle materialen die nodig zijn voor de installatie en implementatie, voor het doorgronden van de opbouw en structuur van de Programmatuur en voor het onderhoud van de Programmatuur gedeponeerd heeft bij een onafhankelijke derde (de “Agent“). De Agent zal de hiervoor genoemde materialen kosteloos en zonder aanvullende voorwaarden aan Afnemer verstrekken indien Leverancier in surceance van betaling wordt gesteld, failliet gaat of de op hem rustende verplichtingen niet nakomt en Afnemer op grond hiervan gerechtigd is de Overeenkomst te beëindigen.
35.3 Indien en voor zover de Prestatie bestaat uit het leveren van ‘ Software as a Service’ (SaaS), dan draagt Leverancier zorg voor adequate back-upfaciliteiten ter zake van de gegevens van Afnemer die met behulp van c.q. in SaaS worden verzameld. Verder geldt dat Leverancier Afnemer in staat stelt om vanaf de website of interface van Leverancier deze gegevens op te slaan in een door Afnemer te bepalen format om eigen back-ups te kunnen maken.
36 Acceptatie
36.1 Voorafgaand aan de levering en/of installatie van de Prestatie zullen partijen in onderling overleg de acceptatiecriteria en de wijze waarop de Acceptatietest zal plaatsvinden vastleggen.
36.2 Afnemer zal de Acceptatietest binnen een redelijke termijn na levering en/of installatie van de Prestatie uitvoeren. De acceptatie door Afnemer van de Prestatie zal schriftelijk door Afnemer worden vastgelegd. De datum van de schriftelijke vastlegging geldt als acceptatiedatum.
36.3 Indien Afnemer (onderdelen van) de Prestatie niet accepteert, zal Afnemer dit schriftelijk en gemotiveerd aan
Leverancier kenbaar maken. De Leverancier zal de niet geaccepteerde (onderdelen van de) Prestatie onverwijld aanpassen en opnieuw aanbieden aan Afnemer ter acceptatie. Als Afnemer de Prestatie ook dan niet (geheel) accepteert, is Leverancier in verzuim. Afnemer is in dat geval gerechtigd tot geheel of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, onverminderd de overige aan Afnemer toekomende rechten.
37 Onderhoud
37.1 Indien Afnemer onderhoud van Leverancier afneemt draagt Leverancier zorg voor:
a. hherstel van fouten in de Prestatie en het oerstel van fouten in de Prestatie en het opheffen van pheffen van storingen, zowel preventief als correctiefstoringen, zowel preventief als correctief;; enen
b. –– bij onderhoud aan bij onderhoud aan ProgrammatuurProgrammatuur -- het ter het ter beschikking stellen van verbeterde en nieuwe versies beschikking stellen van verbeterde en nieuwe versies van de van de ProgrammatuurProgrammatuur..
37.2 Het onderhoud wordt op dusdanige wijze uitgevoerd, dat de bedrijfsvoering van Afnemer daardoor zo min mogelijk wordt gehinderd. Onderhoud wordt uitgevoerd op de locatie van Leverancier, tenzij het noodzakelijk is het onderhoud op de locatie van Afnemer uit te voeren.
37.3 Indien Afnemer een fout of storing in de Prestatie aan Leverancier meldt, dan zal Leverancier zo spoedig mogelijk starten met en vervolgens ononderbroken en met optimale inzet werken aan het herstel van de fout c.q. opheffen van de storing.
37.4 Aanpassingen aan Apparatuur of Programmatuur mogen geen – naar het oordeel van Afnemer - nadelige invloed hebben op de Prestatie. Verbeterde en nieuwe versies van de Programmatuur dienen minimaal dezelfde functionaliteiten te bevatten als oorspronkelijk overeengekomen.
37.5 Afnemer is niet verplicht een nieuwe of verbeterde versie van de Programmatuur in gebruik te nemen. Leverancier is in staat om minimaal 7 jaar na levering en acceptatie van Apparatuur en/of Programmatuur onderhoud uit te voeren.
37.6 De kosten voor het uitvoeren van onderhoud aan Programmatuur zijn inbegrepen in de kosten die Afnemer aan Leverancier betaalt voor het gebruik van de Programmatuur.
38 Licentie
38.1 Indien Afnemer een Licentie verwerft, wordt deze Licentie door Leverancier onherroepelijk verleend aan Afnemer voor de periode zoals weergegeven in de Overeenkomst. Indien geen specifieke duur voor de Licentie is overeengekomen, geldt dat Afnemer het eeuwigdurende (perpetual) recht heeft de Programmatuur waarvoor de Licentie is verleend te gebruiken en kan dit recht niet worden beëindigd.
38.2 Afnemer is gerechtigd derden toe te staan gebruik te maken van de Licentie indien dat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van Afnemer. Voorts geldt dat Afnemer gerechtigd is de Licentie over te dragen of in gebruikte geven aan een aan haar gelieerde vennootschap.
38.3 Indien Leverancier de in verband met de Licentie overeengekomen verplichtingen niet nakomt of weigert na te komen tegen marktconforme condities heeft Afnemer het recht om de Programmatuur waarvoor de Licentie is verleend voor onderhoudsdoeleinden of anderszins aan te (laten) passen.
38.4 Tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen, geldt dat het gebruiksrecht niet aan bepaalde apparatuur, locatie of personen is gebonden.
38.5 Afnemer is gerechtigd voor back-up doeleinden kopieën van Programmatuur te maken. In geval van calamiteiten kunnen deze kopieën worden gebruikt voor uitwijk naar uitwijkfaciliteiten van Afnemer of door Afnemer voor dat doel ingeschakelde derden.
KEUNE HAIRCOSMETICS MANUFACTURING B.V.
Postbus 88 – 3760 AB – Soest | Koningsweg 15 – 3762 EA – Soest | Nederland
Telefoon 035 601 6161 | Website www.keune.com | E-mail info@keune.com
De inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Amersfoort – Handelsregister 31026451
DEEL E - LOGISTIEK De bepalingen in dit Deel E zijn aanvullend van toepassing op Deel A van deze Voorwaarden indien de Prestatie uitsluitend bestaat uit logistieke diensten.
39 Aanvullende voorwaarden
39.1 Indien de door Leverancier te leveren Prestatie bestaat uit het vervoeren van zaken voor Afnemer binnen Nederland zijn de Algemene Vervoerscondities 2002 versie 2015 (“AVC 2015”) van toepassing behoudens voor zover daarvan bij Overeenkomst of in deze voorwaarden van is afgeweken – voor zover dat is toegestaan op basis van dwingendrechtelijke bepalingen.
39.2 Indien de door Leverancier te leveren Prestatie bestaat uit het vervoeren van zaken voor Afnemer, waarbij de Nederlandse grenzen worden overschreden is daarop het CMR-verdrag van toepassing. Bij tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de Overeenkomst of deze voorwaarden prevaleert het bepaalde in het CMR-verdrag.
DEEL F UITVOERING VAN WERKEN, TECHNISCHE INSTALLATIEWERKEN EN/OF ONDERHOUD
De bepalingen in dit Deel F zijn aanvullend van toepassing op Deel A van deze Voorwaarden indien de Prestatie betrekking heeft op de uitvoering van (technische installatie)werken en/of het onderhoud daaraan.
40 Definities
40.1 In dit Deel F worden de volgende definities gebruikt in aanvulling op de in artikel 1 opgenomen definities:
Hulpzaken: gereedschap,gereedschap, materieel, hulpmaterialen, materieel, hulpmaterialen, hulpstoffen, hulpwerken en andere hulpmiddelen nodig hulpstoffen, hulpwerken en andere hulpmiddelen nodig voor de uitvoering van de Prestatie en het verrichten van voor de uitvoering van de Prestatie en het verrichten van de nodige hulpwerkzaamheden.de nodige hulpwerkzaamheden.
Object: de zaak, de installatie of een ander object ter zake waarvan Leverancier in opdracht van Afnemer onderhoudswerkzaamheden verricht of zal verrichten.
Stelpost: in de overeengekomen begroting als zodanig aangeduide geldbedragen en ten laste waarvan nader in de begroting beschreven uitgaven worden gebracht.
40.2 Onder ‘Leverancier’ zoals gedefinieerd in artikel 1 kan in dit Deel F tevens een ‘aannemer’ worden verstaan.
41 Uitvoering
41.1 Leverancier is verplicht de Prestatie uit te voeren volgens de door of namens Afnemer te verstrekken tekeningen. Leverancier is verplicht de orders en aanwijzingen op te volgen, die hem door Afnemer worden gegeven.
41.2 De verplichtingen van Leverancier omvatten mede:
a. de levering van de nodige bouwstoffen en het de levering van de nodige bouwstoffen en het verrichten van de nodige werkzaamheden;verrichten van de nodige werkzaamheden;
b. de beschikbaarstelling van Hulpzaken;de beschikbaarstelling van Hulpzaken;
c. de betaling van precario, kostende betaling van precario, kosten van aansluiting van van aansluiting van hulpleidingen en dergelijke.hulpleidingen en dergelijke.
41.3 De wijze van uitvoering van de Prestatie moet zodanig zijn, dat voor Afnemer noch voor derden nodeloze hinder is te duchten.
41.4 Wanneer bij de uitvoering van de Prestatie voorwerpen of stoffen worden aangetroffen, waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, zaken of milieu, meldt Leverancier dit onmiddellijk aan Afnemer. Leverancier neemt bovendien terstond, zo mogelijk in overleg met Afnemer, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.
41.5 Leverancier dient Afnemer onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen in geval van gevaarlijke situaties, risico’s, bijna ongevallen en ongevallen.
41.6 Afnemer is bevoegd een of meerdere door haar in te schakelen derde(n) te benoemen als degene(n) die belast is/zijn met de directievoering over de prestatie.
42 Kennis Leverancier
42.1 Voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst zal Leverancier zich op de hoogte stellen van alle relevante feiten en omstandigheden – waaronder de ligging van kabels en leidingen – op het terrein en/of in de gebouwen waar de Prestatie wordt uitgevoerd.
42.2 Leverancier wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de Prestatie van belang zijnde geldende wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor rekening van Leverancier.
43 Hulpzaken
43.1 Leverancier is verantwoordelijk voor het transport, de correcte ontvangst en opslag van Hulpzaken.
43.2 Leverancier staat er voor in dat alle Hulpzaken goed onderhouden zijn en goedgekeurd overeenkomstig de daarvoor geldende normen en vereisten.
44 Locatie
44.1 Leverancier is gehouden de ruimten die hij betreedt in verband met de uitvoering van de werkzaamheden danwel waar de Prestatie wordt geleverd, steeds bij het einde van de werkdag, en nadat de werkzaamheden zijn beëindigd, schoon achter te laten. Afval- en emballagemateriaal dient Leverancier direct na het vrijkomen daarvan, voor eigen rekening en risico af te voeren.
45 Planning
45.1 Oplevering van door Leverancier uitgevoerde werkzaamheden geschiedt, tenzij anders wordt overeengekomen, op de door Afnemer aangegeven datum en volgens het werkplan van Afnemer.
45.2 Indien de bouwsnelheid of een gewijzigde volgorde van de uit te voeren werkzaamheden een aanpassing van het werkplan wenselijk maakt, is Leverancier gehouden overeenkomstig dit aangepaste werkplan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, zonder dat dit leidt tot enige aanspraak op extra betaling, een verhoging van de kosten of schadevergoeding. Wachttijd wordt niet vergoed.
KEUNE HAIRCOSMETICS MANUFACTURING B.V.
Postbus 88 – 3760 AB – Soest | Koningsweg 15 – 3762 EA – Soest | Nederland
Telefoon 035 601 6161 | Website www.keune.com | E-mail info@keune.com
De inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Amersfoort – Handelsregister 31026451
46 Acceptatie
46.1 De Prestatie wordt als opgeleverd beschouwd wanneer Afnemer het werk na inspectie schriftelijk heeft goedgekeurd en eventuele restpunten of gebreken naar tevredenheid van Afnemer zijn hersteld en Afnemer schriftelijk verklaard heeft dat de door Leverancier uitgevoerde Prestatie als opgeleverd beschouwd kan worden. Indien Afnemer de Prestatie niet goedkeurt, zal Afnemer dit onder opgaaf van redenen aan Leverancier laten weten.
46.2 Leverancier zal in geval van afkeuring door Afnemer onverwijld overgaan tot herstel of vervanging van het afgekeurde, zonder dat Leverancier recht heeft op enige extra vergoeding en onverminderd het recht van Afnemer op vergoeding van de door haar geleden schade.
47 Onderhoud
47.1 Indien de Prestatie mede bestaat uit onderhoud draagt Leverancier zorg voor herstel van herstel van gebreken aan het Object en het opheffen van storingen, zowel preventief als correctief.
47.2 Leverancier zal gebreken en storingen tijdens de onderhoudstermijn op eerste verzoek van Afnemer kosteloos en met bekwame spoed herstellen. Indien tussen partijen servicelevels zijn afgesproken ter zake van het verrichten van onderhoud, staat Leverancier er voor in dat deze servicelevels worden nageleefd.
48 Aanbrengen reclame
48.1 Het aanbrengen van zijn naam, reclame of andere kennisgevingen door Leverancier op afrasteringen, schuttingen of elders op het werkterrein is slechts toegestaan na schriftelijke goedkeuring daarvan door Afnemer.
49 Vergoeding
49.1 Indien de som van de uitgaven, die ten laste van een Stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt te zijn dan het bedrag van die Stelpost, zal de afwijking worden verrekend, na schriftelijke instemming daarmee door Afnemer en met inachtneming van het volgende:
a. Bij aanscBij aanschaffing haffing van van bouwstoffen bouwstoffen en materialen en materialen wordt wordt gerekend met de prijzen op basis van franco levering gerekend met de prijzen op basis van franco levering bij het werkterrein;bij het werkterrein;
b. Bij de uitvoering van werkzaamheden wordt gerekend Bij de uitvoering van werkzaamheden wordt gerekend met de daadwerkelijk bestede uren en de tussen met de daadwerkelijk bestede uren en de tussen partijen overeengekomen uurtarieven;partijen overeengekomen uurtarieven;
c. TenTenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is zij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, is Leverancier niet gerechtigd een overeengekomen, is Leverancier niet gerechtigd een opslag te hanteren over de onder a) en b) bedoelde opslag te hanteren over de onder a) en b) bedoelde vergoedingen.vergoedingen.
49.2 De kosten op de bouwplaats voor algemene inrichting, verzorging en uitvoering worden niet afzonderlijk verrekend, maar worden geacht te zijn inbegrepen in de overeengekomen vergoeding.