Algemene Voorwaarden

De website Keune.com wordt beheerd door Keune Haircosmetics B.V. (hierna: Keune, Keune Haircosmetics, wij, ons of onze). 

Keune Haircosmetics B.V. Koningsweg 15 3762 EA Soest

BTW-nummer: NL005813141B01 KvK-inschrijfnummer: 31026450

Lees hier de Algemene Inkoopwaarden voor leveranciers.

Inhoudsopgave

 1. Toepasselijkheid

 2. Het aanbod

 3. De overeenkomst

 4. Prijzen

 5. Herroepingsrecht

 6. Nakoming overeenkomst en extra garantie

 7. Levering en uitvoering

 8. Betaling

 9. Klachtenregeling

 10. Copyright

 11. Toepasselijk recht

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1 Hieronder vind je de algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website, ieder aanbod van Keune op onze website/webshop en iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Keune en een consument. We adviseren je deze algemene voorwaarden goed door te lezen alvorens je onze website gebruikt. Bij het gebruik van deze website ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend wanneer Keune Haircosmetics hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. In deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de wettelijke rechten van de consument.

1.2 Als voorwaarde voor het gebruik van onze website, garandeer je Keune Haircosmetics dat je onze website niet zal gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat verboden is door deze algemene voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Je mag onze website niet gebruiken op een manier die onze website zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of die het gebruik van onze website door een andere partij zou kunnen hinderen.

1.3 Keune Haircosmetics behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de Keune website wordt aangeboden te wijzigen. Eventuele aanpassingen in deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten tussen jou en Keune Haircosmetics.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn alleen op toepassing op het gebruik van de website Keune.com, evenals op de producten die worden aangeboden via deze website. Keune Haircosmetics is niet aansprakelijk voor producten die aangeboden/geleverd worden door derde partijen.

Artikel 2 - Het aanbod

2.1 Het aanbod op deze website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Wanneer Keune Haircosmetics gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Omdat producten echter regelmatig verbeterd worden en onderhevig zijn aan wetswijzigingen, kan productinformatie zoals ingrediënten regelmatig veranderen. Wij raden je daarom aan altijd eerst de verpakking of gebruiksaanwijzing te lezen voordat je het product gebruikt. Indien er vragen of opmerkingen zijn, kun je altijd contact met ons opnemen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Keune Haircosmetics niet.

2.2 Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor jou duidelijk is wat je rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3 - De overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarden door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Keune Haircosmetics zorgt voor een veilige webomgeving waarbij passende maatregelen zijn getroffen ter beveiliging van de online overdracht van data. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en verwerken deze overeenkomstig onze privacy & cookie verklaring.

3.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste persoons- en betaalgegevens. Wanneer je foutieve of onvolledige informatie hebt verstrekt, is Keune Haircosmetics niet aansprakelijk. 

3.4 Keune Haircosmetics kan, binnen wettelijke kaders, een onderzoek doen of jij je aan je betalingsverplichtingen kan voldoen. Daarnaast kunnen wij onderzoek doen naar de feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de online overeenkomst. Indien op grond van dit onderzoek goede gronden zijn om de overeenkomst niet aan te gaan, is Keune Haircosmetics gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzonder voorwaarden te verbinden.

3.5 Keune Haircosmetics zal uiterlijk bij levering van het product de volgende informatie aan jou toegankelijk maken, zodat je het kan opslaan:

 • Onze contactgegevens waar je terecht kunt met vragen en/of klachten;

 • De voorwaarden van het herroepingsrecht waar je gebruik van kunt maken;

 • Informatie over de garantie op je aankoop bij Keune Haircosmetics;

 • De prijs, met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van levering; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de online overeenkomst;

Artikel 4 - De prijzen

4.1 De prijzen op onze website worden bepaald door Keune Haircosmetics. Wij behouden het recht om elk gewenst moment prijswijzigingen door te voeren.

4.2 Op het moment dat jij al een overeenkomst met Keune Haircosmetics bent aangegaan, mogen wij gedurende de geldigheidsduur van de door jou volgens de overeenkomst af te nemen producten de prijzen niet verhogen. Wij mogen een prijswijziging dan alleen doorvoeren als gevolg van een verandering in de btw-tarieven, wettelijke regelingen of bepalingen, of wanneer Keune Haircosmetics jou de bevoegdheid geeft om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijswijziging ingaat.

4.3 De prijzen van de producten zijn inclusief btw. 

4.4 Keune Haircosmetics is niet verantwoordelijk voor de prijsopbouw van Keune producten via derde partijen verkocht worden.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

5.1 Je kunt een overeenkomst met betrekking tot een aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Keune Haircosmetics mag je vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van jouw reden(en) verplichten. 

5.2 Keune Haircosmetics kan de navolgende producten uitsluiten van herroepingsrecht, maar alleen als wij dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

5.3 De bedenktijd gaat in op de dag nadat de zending is ontvangen. Wanneer het gaat om een bestelling van meerdere zendingen, start de periode van bedenktijd op de dag nadat de laatste zending is ontvangen.

5.4 Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met de producten en de verpakking. Je mag het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat jij het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel ook zou mogen doen.

5.5 Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, meldt je dit aan Keune Haircosmetics binnen de 14 dagen bedenktijd. Je retourneert producten via Returns onder Mijn Profiel. Je stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de instructies van Keune Haircosmetics. Het terugzenden doe je binnen van de producten doe je voordat de bedenktijd is verstreken. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.

5.6 Zodra Keune Haircosmetics van jou een melding krijgt van herroeping, sturen wij je meteen een ontvangstbevestiging. 

5.7 Keune Haircosmetics vergoedt al jouw betalingen binnen 14 dagen na melding van je herroeping, inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product. Tenzij wij zelf aanbieden om het product bij jou op te halen, zijn wij gerechtigd te wachten met terugbetalen tot we het product hebben ontvangen of tot jij aantoont dat het product is teruggezonden. Eventuele bijkomende kosten voor een duurdere leveringmethode die jij hebt gekozen, hoeft Keune Haircosmetics niet terug te betalen. 

5.8 Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 6 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

6.1 Keune Haircosmetics staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 7 - Levering en uitvoering

7.1 Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan ons kenbaar hebt gemaakt. 

7.2 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk geleverd kan worden, ontvang jij hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat je de bestelling geplaatst hebt. Jij hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

7.3 De verantwoordelijkheid van het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt tot het moment van bezorging bij Keune Haircosmetics, of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 - Betaling

8.1 Je kunt op Keune.com betalen met iDeal of creditcard (Visa of MasterCard). Keune Haircosmetics zorgt voor passende veiligheidsmaatregelen bij online betalingen.

8.2 Jij hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Keune Haircosmetics te melden. 

8.3 Indien je niet tijdig aan je betalingsverplichting(en) voldoet, wijst Keune Haircosmetics je op de te late betaling en bieden wij jou een termijn van 14 dagen aan om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Na het uitblijven van een betaling binnen deze 14 dagen ben je de wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag. Keune Haircosmetics is gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. Keune Haircosmetics kan ten voordele van jou afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9 - Klachtenregeling

9.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat jij de gebreken hebt geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Keune Haircosmetics via hallo@keune.com.

9.2 Keune Haircosmetics geeft je binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst een antwoord. Als de klacht een langere verwerkingstijd nodig heeft, geeft Keune Haircosmetics binnen 14 dagen bericht wanneer je een uitvoerig antwoord kan verwachten.

9.3 Indien de klacht niet binnen een redelijk termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 10 - Copyright

10.1 Afbeeldingen, logo’s en teksten op de website van Keune Haircosmetics zijn beschermd door het Nederlands auteursrecht. Tenzij anders vermeld, mag niets van deze website worden overgenomen, verspreid of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Keune Haircosmetics.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Op deze Algemene voorwaarden en alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Mocht er sprake zijn van een geschil dat we niet in goed overleg met elkaar kunnen oplossen, dan wordt dit geschil voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Copyright © Keune Haircosmetics. Alle rechten voorbehouden. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in juli 2021.